WhErE eVeR wE aRe, ThE oNlY pLaCe We CaLl HoMe Is ArAkaN!

Warmly Welcome to Arakan (ဘုရားသာသနာျမီ ေမာင္ရို.ရခိုင့္ဌာနီ)

ရခိုင္ေမာ္ဒန္ေရာ့(ခ္) (Arakan Modern Rock)

Friday, 19 November 2010

ဂီရိက်ိန္စာ (၀တၳဴတို)

ဂီရိက်ိန္စာ (၀တၳဴတို)

“စြန္လာ သစ္ငုတ္လား၊ သစ္ငုတ္ဆိုထိုင္နိန္၊ စြန္ဆို ထလိုက္၊ ၾကက္မမေကာင္း ၾကက္ေခ်ေကာင္း ပိေယာင္ ပိေယာင္၊ ၾကက္မ မေကာင္း ၾကက္ေခ် ေကာင္းပိေယာင္၊ပိေယာင္” ………….

အဘုေခ်တိကစပ္နိန္ကတ္ေတ အသံ……. ၀ါကြ်တ္လျပည့္ဖို႔ယာျဖစ္လို႔ နျပင္တိေျခာက္၊ နီပူေတာက္ဖို႔ အားယူလာေရအခ်ိန္၊ ရွစ္ခြင္၀ဠာတိုင္းမွာ မိုးတစ္ျပ နိီတစ္ျပနန္႔…….။ ျဖဴမေခ်ရို႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ကေကာင္း ကစပ္မက္ေတ…….နိန္႔စိုင္ရက္ျပတ္၊ ညတိုင္းမခ်ဴ ကစပ္ကတ္ေတ……

အိမ္ျခီ ၁၅၀ ဟိေရ ေျမပံုျမိဳ့နယ္က ေဒ ဂူေပါက္ ရႊာေခ်မွာ အသက္(၁၀)ႏွစ္အရႊယ္ ျဖဴမေခ်နန္႔ ရႊယ္တူမီြးလာစြာ ကလိန္႔ေမေခ် ၂၀ ေလာက္ဟိေရ။ အပူအပင္ ကင္းေရအရႊယ္..ေဘာက္ကတတ္အရႊယ္..လူ႔ေလာကကိုေယာင္၀ီေယာင္၀ါး မီးခြန္းတိ မီးတတ္ျပီးေဂ မေျဖတတ္ေတ အရႊယ္…..ေဒကလိန္႔ေမေခ်တစ္စု ေဒရႊာမွာ မီြး၊ ေဒရႊာမွာၾကီး၊ ေဒမွာ ေက်ာင္းတတ္။ (၄)တန္း အစိုးရမႈလတန္းေက်ာင္းမွာ အေျခပညာသင္နိန္ကတ္ေတ…..မိဘတိ အလုပ္စိတ္မ၀င္စား၊ ေယေဂေလ့ ဘာဘာ ရို႕ အမင္ရို႕ လယ္ယာ၊ကိုင္းကြ်န္းအလုပ္တိမွာ အကူအညီရကတ္ေတခ်င့္……..။

“ ေဟ….ျဖဴမေခ်၊ နရို႕တိ ေနာက္နစ္ဆိုေဂ နားတန္းေရာက္ယာနန္း..အယယ္တန္းေက်ာင္းလားရဖို႔၊ ေပ်ာ္ေအာင္းထမန္း” ………..

စကားေခ်မပီးတပီးနန္႔ ျျဖဴမေခ်ကို သူ႔ငယ္ခ်င္းမေခ် ဒါေခ်ခိုင္ က ကစပ္နိန္ယင္း လွမ္းမီးေရ……..ကေကာင္းသနားဖို႔ေကာင္းေရ အရိပ္တစ္ခု ျဖဴမေခ် မ်က္နွာမွာ ျဖတ္သန္းလားေရ….ထိုတစ္ရက္၊ႏွစ္ရက္ကသိမ့္ ႏြားေက်ာင္းနိန္ေရ ဘာဘာကို အမင္နန္႔ ထမင္းလားပို႔ခီခါ ေပါက္ပင္ေအာက္မွာ မိသားစု စကားလက္ဆံုက်စြာကို ျဖဴမေခ် သတိရမိလားစြာ။ ………..

“ သမီးေခ်…..ဘာဘရို႕ကိုၾကည့္စမ္” ဆိုပနာ ဘာဘာ စကားစလာစြာ….။ “ သမီးေခ် သိေရအတိုင္းယာေ၀….ဘာဘာရို႕က ပင္ပန္းဆင္းရဲကတ္ေတမလား၊ ေဒ လယ္တစ္ခ်ိဳင္းေခ်နန္႔ စားဖို႔၊ ၀တ္ဖို႔ အႏိုင္ႏိုင္ပါေ၀…..ယင္းအတြက္နန္႔ သမီးေခ်ကို ေဒႏွစ္ ၄ တန္းေအာင္ျပီးေက ဘာဘာရို႕ ေက်ာင္းမထားနိုင္ယာ…….ျမိဳ့မွာ စ်ီးက ၾကီးနန္႔ စရိတ္မတတ္နိုင္ပါေ၀……။ သမီးေခ် ေအာက္က ေမာင္ေခ် ၂ ေယာက္ေလ့ ၾကည့္………၊” ……………

ဒါေခ်ခိုင္ စကားအျပီးမွာ ငါ ေက်ာင္းက အဂြင့္ထြက္ရဖို႔ယာမလားဂုဆိုေရ အသိတစ္ခု ျဖဴမေခ် ရင္ဘက္ေခ်ကို ျပီးဆင့္လာေရ…..ဒါေခ်ခိုင္က ရႊာက လူၾကီးသမီးဆိုခါ ေျပေလေရ……၄ တန္းေအာင္ေက ေျမပံုုျမိဳ့မွာ ေက်ာင္ထားပီးဖို႔ အဖသယ္ေရ အဆင္သင့္လုပ္ျပီးသား၊ ျဖဳမေခ် တစ္ခုေလ့ ျပန္မေျပာနိုင္…..ေယေဂေလ့ အေခ်ဘာသာ ယင္းစိတ္ခံစားခ်က္က ကေကာင္းမၾကာလိုက္ ေပ်ာက္ကြယ္လားေရ…………ကလိန္႔ေမေခ်ရို႕ ကစပ္လက္စပ္ ကစပ္လို႔ ………

“ ေညာင္ပင္တဆီ ဇာကိုင္းမွာ နိန္…..ဇာသီးစား……..ဇာရီေသာက္….နင့္မွာ သားသမီး ဇာႏွစ္ေယာက္ဟိေလ…….”

```````````````````````````````````````````````````````````````
အဂြင့္ဆိုေက ဒါေခ်ခိုင္ရို႕ အဖသယ္ကို ရႊာကလူတိေကာင္းၾကည့္မရကတ္…..ျဖဴမေခ် အဖဆိုေက ပိုဆိုးေရ ….တစ္ခါတစ္လီ ျဖဴမေခ် အဖ တင္းမဆပ္နိုင္ေက ျမန္မာစစ္သားတိ တကားကားနန္႔ ဒါေခ်ခိုင္အဖ တစ္ေယာက္ ျဖဴမေခ် ရို႕အိမ္ကို လာပနာ ရာဇသံပီးတတ္ေတ…….. ၾကည့္မရေကေလ့ ဒါေခ်ခိုင္ရို႕အိမ္သားတိကို ရႊာသားတိ အင့္ပနာ နမ္းနိန္ရေရအျဖစ္……မဟုတ္ေက အနိုင္က်င့္ခံရနိုင္ေရ…….

ေဒႏွစ္တိမွာ ရာသီဥတုတိ ေဖာက္ျပန္ကတ္ေတ။ မိုးက်စြာ ေနာက္က်ေရ ….. လယ္ျမီတိကေလ့ ကုန္းထက္ဖက္က်ေက ျမီၾသဇာ မေကာင္းကတ္……ျမီဆီ၀ယ္ထည့္ရေရ ဘဂၤလာကလာေရ ျမီဆီတိက စ်ီးၾကီးေရ ..ျဖဴမေခ်ရို႕အဖဆိုေက စပါးအထြက္ေကာင္းဖို႔အတြက္ ျမီၾသဇာ၀ယ္ဖို႔ ဒဂၤါးမဟိလို႔ တင္းခ်ီးရေရ….မဆပ္ႏိုင္ေက တစ္ခါတစ္လီ ၀မ္းစာေလာင္ထားေရ စပါးတိကိုပါ အစိုးရကို ခ်ပီးရေရ ဘ၀မ်ိဳး…….

ယင္းပိုင္နန္႔ ေဒရႊာက လူသားတိုင္းေရ ၀မ္းရီးကို ေလာကဒဏ္က ဖန္တီးေရ အတိုင္း ၾကၾက့ံခံဗ်ာယ္ ဘ၀ တစ္ခုအတြက္ ရုန္းကန္ အသက္ရွင္လာကတ္စြာ ရာစုႏွစ္တိကုန္ဖို႔ယာ……

``````````````````````````````````````````````````````````````
၀ါကြ်တ္လျပည့္ဖို႔ ပါးပါလတ္ယာ…..ရႊာက လူပ်ိဴေခ် အပ်ိဴရုိ႕ တစ္ျပံဳးျပံဳးနန္႔ …..ရႊာကို လွည့္ပနာ ေတာင္းတိနန္႔ ဆန္အလွဴခံနိန္ကတ္ေတ…..ဒိုင္းအိုးထိုးပနာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ လားလွဴကတ္ဖို႔လို႔….လူပ်ိဳေခ် အပ်ိဳရို႕ ေနာက္မွာ ထံုးစိုင္အတိုင္း ျဖဴမေခ်ရို႕ ဒါေခ်ခိုင္ရို႕အဖြဲ႔ တန္းလိုက္ပါကတ္ေတ……..ေဒခ်င့္ရႊာ အလွတစ္ခု…….ေယဒါေလ့ ေဒႏွစ္လူတိ စိတ္မသာမယာ မ်က္ႏွာေခ်တိနန္႔ ……… အလွဴအတန္းေပါမ်ားခေရ ေဒရႊာတိက လူတိေရ တစစ ေျပာင္းလဲလာစြာ သတိထားမိေရ….အယင္ခါပိုင္ မဟုတ္.ယာ…..၀မ္းစာထမင္း တစ္ႏွစ္စာ အနိုင္နိုင္ စုနိန္ရေရ ဘ၀မွာ ဆန္တစ္ေတာင္း အစား တစ္သစ္ လွဴနိုင္ကတ္ယာ…….။ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ အာမခံခ်က္ဆိုစြာေလ့ ေ၀လီေ၀လင္း မျမင္ရ အလွပလ…….ေလာေလာဆယ္ အသက္ရွင္ဖို႔အေရးၾကီးေရ….

ဇာပိုင္ပင္ၾကမ္းတမ္းလီဘတ္စီ ကိုယ့္ရိုးရာဗုဒၵဘာသာ ကိုေတာ့ခါ အတတ္နိုင္ဆံုး ထိမ္းသိမ္းနိုင္ကတ္ေတ…….မဟိေက ဟိစြာအေၾကာင္းျပဳလို႔ လွဴကတ္ တန္းကတ္စြာယာ….အဂုေလ့ ကလာ၀ က ဦးေမာင္သိန္း ေတးျခင္းအသံ တညံညံ နန္႔ ၀ါကြ်တ္လျပည္ အလွဴပြဲၾကီးကို ဆင္ႏြဲဖို႔ အားယူနိန္ကတ္ေတ……….မအားေရ ၾကားတိကလာပနာ လူတိ ၀ိုင္း၀န္းျပင္ဆင္ကတ္ေတ……ဆီးမီး တစ္ထာင္ ရႊာမွာ ပတ္ထြန္းဖို႔ ၀ါးတိကို ခြပ္ပနာ ဆီစာတိနန္႔ ပတ္စိုက္ကတ္ေတ……တရပြဲတိမွာ ဆင္ဖို႔ ၾကက္ခ်ာတိ ကိုက္ကတ္ေတ….ဆန္ရီြးကတ္ေတ………ယင္းပိုင္နန္႔ ၀ါကြ်န္လျပည့္ကိုေရာက္ဖို႔ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္လိုရာ……………

`````````````````````````````````````````````````````````````

မိုးလင္းလို႔ အိပ္ရာက ထ မ်က္ႏွာသစ္လို႔ အာကာကို ေမာ္ၾကည့္လိုက္စြာနန္႔ ရွစ္ခြင္၀ဠာေရ တစိေခ်ေလာက္ မာယာမ်ားနိန္ေရလို႔ ျဖဴမေခ် အဖ ရိပ္မိေရ….အာကာအေရာင္ေရ အေရာင္တိေျပာင္းနိန္ေရ….လီေရာင္တိ အ၀ါေရာင္တိပိုင္….တစ္ခါတစ္လီ မိုးရိပ္တိ အံု႕ပနာ မိုးတိ အားနန္႔ တၾကိဳင္းၾကိဳင္ရႊာခ်ေရ…….. လီေလ့ တစိေခ် ျပင္းနိန္ပိုင္……. အိမ္ရိွက သရက္ကိုင္းတိနန္႔ အုန္းတိတစ္ခ်ိဳ႕ ၾကီြက်ကတ္ေတ………ေယေဂေလ့ မိုးေႏွာင္းက်ဆိုေက ေဒစြာတိ ရခိုင္ျပည္မွာ ျဖစ္နိန္က်…….

ည ၄ နာရီေလာက္မွာ လီအဟုန္ေရ ေကာင္းျပင္းပါလတ္ေတ…..တဆီက်ီြးငိုသံပိုင္..ပင္လယ္က လိုင္းတိေလ့ တ၀ုန္း၀ုန္းနန္႔ ဆူနိန္ကတ္ေတ………ျဖဴမေခ် အဖသည္ စိတ္မွာ တစ္ခုခု ခုမိလာေရပိုင္………

“ ဟိုင္း အမိသယ္……..လီတိေကာင္းျပင္းနိန္ေရ အေခ်တိကို အိမ္ျပင္မထြက္ခိုင္းေက့ အထဲမွာ နိန္ခိုင္း….ငါ ရႊာထဲလားပနာ အေျခအေန စံုစမ္းပိုက္ခီေမ…..” ယပိုင္ေျပာပနာ ရႊာထဲထြက္ပါလတ္ေတ…………….

“ အူး လီအေကာင္းျပင္းမလားဂု ေဒႏွစ္” ဆိုပနာ စိတ္မွာေလ့ ေျပာမိသိမ့္ယင့္ ။ ထံုးစိုင္အတိုင္း ရႊာလူၾကီးအိမ္ဘက္ ထြက္လာေရ…..ေယျပီးေက အိမ္ထဲမွာ ထမင္းစားနိန္ေရ ဒါေခ်ခိုင္အဖကို လွမ္းမိလိုက္ေတ အခ်ိန္ ည ၅ နာရီ ခြဲဖို႔ယာ…..

“ ယာ အကိုး ……ေရဒီယို နားမေထာင္လာ ဇာသတင္းတိရေလ မုန္းတိုင္းလုိက္ဖို႔လား မသိ..လီတိေကာင္းျပင္းေရဂါ…….”
“ ေအးကိုး ……ေရဒီယိုက တစ္ခုေလ့ မလားသိမ့္ကာ …ေဒနိန္႔ ေရဒီယုိေလ့ ျခတ္တတ္ျခတ္တတ္နန္႔ တစ္ခုေလ့ အလွက နားမလည္ပါ အကိုး……သာမာန္လီတိုက္စြာရာ ဟိဖို႔အကို…..စိတ္မပူေက့ အေခ်တိနန္႔ အိမ္ထဲမွာနိန္…..” ………… ငါ အစိုးရိမ္လြန္စြာယာဟိဖို႔ဆိုပနာ ျဖဴမေခ် အဖ ျပန္တုတ္ပါလတ္ေတ……… တစ္ရႊာလံုးေလ့ လီတိုက္သံ၊ အကိုင္းက်ိဳးသံတိနန္႔ ဆူလို႔ ………


အိမ္ကိုေရာက္လို႔ ကေကာင္းမၾကာလိုက္……ရႊာထဲက ကုလားတိုက္က်ား၀င္ပိုင္ အသံတိ ဆူညံပါလတ္ေတ…...” ရီတက္လာေရ ျပီးကတ္၊ ျပီးကတ္ဆိုေရ အသံတိ ပဲ့တင္ထပ္နိန္ေရ….ယင္အခ်ိန္မွာပင္ လီေရ ေကာင္းၾကမ္းပါလတ္….ျဖဴမေခ်ရို႕အိမ္ေခါင္းမိုးပြင့္ပါလားေရ…..။ အိမ္တစ္ခုလံုးေလ့ ၾကျဂမ္းလႈပ္နိန္ေရ………..ျဖဴမေခ်ရို႕ ေမာင္ႏွမတိ ေၾကာက္လို႔ ငိုကတ္ေတ….။ အဖသယ္အခ်ိန္မွီေရာက္လာလို႔ကံေကာင္း…….။

“ အမိသယ္ အေခ်တိနန္႔ အယင္ထြက္ပါလတ္……..လီတိၾကမ္းပနာ ရီတက္ပါလတ္ယာ….ရႊာကလူတိ အေနာက္ဘက္က အျမင့္ဘက္ကို ျပီးနိန္ကတ္ေတ……….၊”

ေတာင္မင္း ေျမာက္မင္းမကယ္ႏိုင္ လူတိ အေနာက္ဘက္ကို ဦးတည္ျပီးကတ္ေတ…..လမ္းမွာပင္ အပင္တိ ပိလို႔ မျပီးနိုင္ေရ အဘိုးသ်ွင္ အေဘာင္သ်ွင္ ရို႕ အသက္သီကတ္ေတ…….ငိုသံတိဆူပြတ္လာေရ…….ငါးဖမ္းဖို႔ထြက္လားေရ အဘာရို႕အတြက္ တမ္းတလို႔ ငိုကတ္ေတ မိသားစုအသံတိ…..လီတိနန္႔ ေပ်ာက္ကြယ္လားေရ ………

ျဖဴမေခ်အဖ ေမာင္ေခ် ႏွစ္ေယာက္ကို ပက္ခံုးထက္ထမ္းပနာ အကိုင္က်ိဴးတိ ရီထက္တိက တက္ျပီးေရ….ျဖဴမေခ်က အမိသယ္လက္ကို ကိုင္ပနာ………ေမွာင္နိန္ေရ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေတ ညထဲမွာ….မိုးထန္လီထန္ေရ အေမွာင္ပိ ညထဲမွာ……ငိုသံတိနန္႔ ဆူပြတ္နိန္ေရ ေဒငရဲညထဲမွာ……..ျဖဴမေခ်ရို႕မိသားစုေရ အသက္လႈးျပီးလာစြာ ၂ မုိင္ေလာက္က်မွ ရီကလြတ္လားေရ…..ေယေဂေလ့ လီက ဆက္တိုက္နိန္ေရ……အမိုးအကာမဟိ……..ျပင္းထန္ေရး လီမုန္တိုင္းၾကားမွာ အမိရင္ခြင္ထဲ ေမွးစက္ရင္း ျဖဴမေခ် အိပ္ပါလားေရ…………….


ငွက္ေခ် ျမည္သံေခ်တိနန္႔ အရုပ္ဆိုးေရ ကမၻာၾကီးနိူးထလာေရ……..ညဇာက တစ္ခုေလ့ မျဖစ္ခပိုင္…..မသိကြန္ေဆာင္နိန္ယင့္……..ျဖဴမေခ်ေလ့ ငွက္ေခ်ရို႕ ျမည္သံတိနန္႔ နိုးထလာေရ……ကြ်ဲေခ်၊ ႏြားေခ် ျမည္သံတိၾကားရေရ….အေခ်ပီပီ လူတိအမ်ားၾကီနန္႔ ေပ်ာ္ေကာင္းထမန္း………လူတိပါးစပ္ညက မုုန္းတိုင္းလိုက္လို႕ ျပီးေရ အေၾကာင္းေရ ပ့ဲတင္ထပ္နိန္ေရ….ဇာတ္လိုက္မုန္တိုင္းက ပ်န္႔လခယာ……..ရႊာမွာ ဇာပိုင္ဟိေလမသိ………လူတိ အထုပ္ေခ်တိပိုးပနာ ရႊာကို တန္းစီ ျပန္လာကတ္ေတ……..ရႊာကို အ၀င္မွာ လူတိ ရင္၀တိ ဆို႔ပါလားေရ…….ကိုယ့္ရႊာကိုေတာင္ မွန္းလို႔မက်ေရ အေျခအေန……… ဟိသမ်ွ အပင္၊အိမ္တိ ျပျဗား၀တ္လို႔ ……..အိမ္ေခါင္မိုး လွန္က်န္လိုက္ေတ ျဖဴမေခ် ၀ါးအိမ္ အစအနပင္ရွာမတိြ …. လူတိရင္ဘတ္စည္တီးလို႔ ငိုယိုကတ္ေတ…….ကံေကာင္းမေကာင္းစြာနန္႔ အဖိုး၀ါၾကီး ၊ ၀ါၾကီးမတစ္ခ်ိဳ႕နန္႔ အေခ် အစိတ္ေက တစ္ခ်ိဳ႕ သိီက်လားေရ…..

ငိုနိန္စြာကဟုတ္ယာ အဂုေလာေလာဆယ္ ျဖစ္နိန္ေရ ၀မ္းရီးကို ဇာပိုင္ခ်င္းဖို႔လဲ၊ ေျမပံုျမိဳ့ထက္တက္ပနာ ေတာင္းဖို႔လား……..မျဖစ္ႏိုင္……..ေျမပံုေလ့ အားလံုး ၾကင္းလားေရလတ္ သတင္းတိၾကားနိန္ရေရ……ေလာေလာဆယ္ ရႊာ အေနာက္ဘက္ ေတာင္ေအာက္က ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက ကိုယ္ေတာ္ေရာက္လာပနာ အနိန္က်ေဂ ေက်ာင္းကို လိုက္လာကတ္ဖို႔ ေဆာ္ၾသနိန္ေရ ……..လူတိေလ့ အိမ္ျပိဳတိၾကည့္ပနာ မ်က္ရည္စက္လက္နန္႔ …………


ျဖဴမေခ်ရို႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ရႊာအလယ္ေဂါင္ကို စကားေခ်တိေျပာလို႔ ေလ်ာက္လာကတ္ေတ……..သူရို႕ စာသင္ေက်ာင္းဘက္ကို ဦးတည္နိန္ကတ္ေတ….

“ နာရို႕ေက်ာင္းျပိဳယခယာ အဆိုနိုင္” ဒါေခ်ခိုင္ စကားေခ် မပီတပီနန္႔ ေျပာနိန္ေရ……ျမင္ကြင္းကမလွ……ျဖဴမေခ်ရို႕ေက်ာင္း ရႊာလယ္ေကာင္မွာ ျပျဗား၀ပ္နိန္ေရ……..ထုပ္တိုင္ထက္မွာ သံျဖဴတစ္ခ်ပ္ႏွစ္ခ်ပ္ တင္က်န္လိုက္ေတ……..ေက်ာင္းရိွက ျဖဴမေခ်ရို႕ ကစပ္ခစြာ နိန္ရာေလ့ အမိႈက္တိ အပင္၊ အကိုင္းက်ိဳးတိနန္႔ ထီြးလို႔ပတ္လို႔………..

ျဖဴမေခ် ေဘာ္ဒါ တစ္စူ ေက်ာင္းသံျဖဴထက္မွာ တက္ရပ္ကတ္ေတ…..ဖိနပ္ပနာ ျခီဗလာနန္႔ ……….ယျပီးေဂ အပူအပင္ကင္းေရ အေခ်တိသဘာ၀ အတိုင္း တစ္ေယာက္ခါးေခ် တစ္ေယာက္ ဖက္ပနာ…….
“စြန္လာ သစ္ငုတ္လား၊ သစ္ငုတ္ဆိုထိုင္နိန္၊ စြန္ဆို ထလိုက္၊ ၾကက္မမေကာင္း ၾကက္ေခ်ေကာင္း ပိေယာင္ ပိေယာင္၊ ၾကက္မ မေကာင္း ၾကက္ေခ် ေကာင္းပိေယာင္၊ပိေယာင္” ………….ၾကက္မ မေကာင္း ၾကက္ေခ် ေကာင္း ပိေယာင္…..ပိေယာင္………ၾကက္မ မေကာင္း ၾကက္ေခ် ေကာင္း ပိေယာက္ပိေယာင္………….


ေဒေအာ္သံေခ် ကမၻာက ၾကားႏိုင္ပါဖို႔လားဂု ………………


( ဂီရိ မုန္တိုင္းၾကားက အသံတိ ရခိုင္သီြးရင္းတိရင္ထဲ ရိုက္ခတ္နိုင္ပါစီ )ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၁၂၊၁၁၊၁၀၁၀( ၁၉း၄၄)

Read More...

Sunday, 25 July 2010

စကားလံုးရို႕ႏွင့္ဖိနိွပ္ျခင္း(၀ါ) ရခိုင့္လူအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီးရို႕ဘ၀

(၁) အားကိုးရွာစြာရာမလား ။
(၂) နင့္ ကို ငါ တတင့္တတယ္ထားႏိုင္ေရ ။
(၃) ထိုေကာင္မေခ် ဆရာ၀န္ေခ် နန္႔ ရလားေရ....တစ္ဘ၀လံုးအီးခ်မ္းဖို႔မလားေရ
(၄) ယင္းေကာင္မေခ် လင္သည္ အိမ္ဂ်ိန္နိီယာေရ.......
(၅) ေဒအေကာင္ မယားကိုလုပ္ေကြ်းနိုင္ဖို႔ေကာင္ကမဟုတ္ ။
(၆) ေဟး ....လင္ယူေရခါ ကို႔ကို လုပ္ေကြ်းႏိုင္ဖို႔ လူကို ရီြးယူရဖို႔ ............

ေဒကမၻာၾကီးမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားေရအမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကို ပထမဆံုး အသိအမွတ္ျပဳေရ မိတၱာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေတ။ ဇာကမၻာက ဇာအေကာင္ဇာပိုင္ဘင္ ေအာ္နီဘတ္ဇီ ဘုရားကို ဆရာလုပ္လို႔မရ။ ျမတ္စြာဘုရားေရ လူတစ္ေယာက္ အလားအလာဟိေရ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းတိကို ထိုးေဖာက္ျမင္နိုင္စြမ္းဟိေရ။ ကီသာေဂါတမီက ဘိကၡဳနီမ (ရဟန္းမ)

၀တ္ခြင့္ေတာင္းေရခါ ျမတ္ဘုရား လိုက္ေလ်ာ့ေတာ္မူေရ...ေဒခ်င့္ေရ ဘုရားသာသနာမွာ အမ်ိဳးသမီးရပိုင္ခြင့္တိကို အသိအမွတ္ျပဳခြင့္ျပဳေတာ္မႈျခင္းျဖစ္ေတ။ အလားအလာဟိေရ အရည္အခ်င္းတိကို လုိရာပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ေထာင္ပံ့ကူညီျခင္းျဖစ္ေတ...ဇာေကာင္က ဇာပိုင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊လူ႔အခြင့္အေရး ဇာပိုင္ပင္ဖင္ေခါင္းက်ယ္နိန္ဘတ္စီ ဘုရားလမ္းစိုင္ ေသြဖီလို႔မရ...ဘုရားခ်တ္မွတ္ခေရ လမ္းစိုင္တိယာ............

ေဒနိန္ရာမွာ ဆက္ေျပာရဖို႔ဆိုေက ထူးဆန္စြာတိလားတိြေရ၊ ဗုဒၶဘာသာကို စႏၵသူရိယမင္းလက္ထက္ကဘင္သက

္၀င္ယံုၾကည္ပါလတ္ေတ ရခုိင္ျပည္မွာ အမ်ိဳးသမီးတိရသင့္ေရ၊ ျဖစ္သင့္ေရ အေျခအေနတိ ရခိုင့္လူ႔အသိုင္းအ၀န္းက ဖန္တီးမပီးနိုင္သိမ့္၊ ေထာက္ပ့ံမပီးနိုင္သိမ့္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတိ ကို္ယ္တိုင္ကေလ့ လက္ဟိျဖစ္ပ်က္နိန္ေရအေျခအေနအေပၚမွာ ျခီနိန္ပံုေပါက္ကတ္ေတ။ အထက္က အကြ်န္ရီြးခေရ အကၡရာ အစိုင္လိုက္စြာတိကို ေလ့လာသံုးသပ္ေ၀ဖန္ၾကည့္ကတ္ပါဖို႔။

(၁) အားကိုးရွာစြာရာမလား ။

နားေထာင္လို႔ေကာင္းေရ၊ သနားဖို႔ေကာင္းေရ၊ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေရ အေျပာေခ်တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေတ၊ ေယေဂေလ့ ေဒစကားေနာက္မွာ အကန္႔အသတ္မိ စြမ္းအား(၀ါ) ဗီဇ တစ္ခုကို ေျပာလိုက္ေတ အမ်ိဳးသမီးကို္ယ္တိုင္က လက္ေျမွာက္အရံႈးပိီလိုက္ေတဆိုစြာ အရိပ္မက်လိုက္ကတ္။ ရခိုင္သမေခ်တစ္ေယာက္ ျမန္မာေခ် တစ္ေယာက္နန္႔ ရလခေရခါ၊ တျခားလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္နန္႔ရလခေရခါ ထံုးစံအတိုင္းရခုိင္သားတိ အျပစ္တင္ကတ္ေတ၊ ယင္းပိုင္ခါ မမေခ်ရို႕ျပန္ေျပာေရ အားကိုးရွာစြာရာမလားလတ္၊ ရခုိင္သားအရက္သမားကိုယူေဂ ငါးပါးေမွာက္ဖို႔ပါလတ္၊ ဇာရခိုင္သမ ဇာနန္႔ဘင္ရရ ၊ ယင္းခ်င့္ကို အကြ်န္မဆိုလို၊ ေယေဂေလ့ အားကိုးရွာစြာမလားဆိုေရ စကားကို အကြ်န္ လားစိတ္၀င္စားမိေရ၊ ေဒစကားလံုးေရ ရခိုင္၊ ျမန္မာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ တြင္က်ယ္နိန္ေရ စြမ္းအားၾကီးမားေရ စကားလံုးတစ္လံုးျဖစ္ေတ၊ မမဆိုေက အားကိုးရွာရဖို႔ဆိုေရ အေတြးအေခၚတစ္မ်ိဳးကို သီြးထဲကုိ ဆီးထိုးပီးလိုက္စြာနန္႔တူေရ၊ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးမႈ၊ မိမိ ျခီေထာင္မိမိရပ္မႈ၊ မိမိ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းကို ယံုးၾကည္မႈ၊ မိမိ ကို္ယ္မိမိ ေလ့လာသံုးသပ္နိုင္မႈဆိုေရ လူသားတစ္ေယာက္ ပင္ကု္ိယ္စြမ္းပကရို႕ကို ေဒစကားလံုးက သံခ်ီးစားလားေရ။ ေဒ အားကိုးရွာစြာရာမလားဆိုေရ စကားလံုးကို အေျခအေနအရ ရခိုင္ျပည္ထဲမွာ ဆဆင္းရရဲနန္႔ ဘ၀ ရုန္းကန္နိန္ရေရ ရခိုင္သမေခ်တစ္ေယာက္က ေျပာေရဆိုေက တစိေခ် သဟဇာတက်ဖို႔သိမ့္..ေယေဂေလ့ ေဒပိုင္စကားလံုးတိကို ေယာက်ၤားတိနန္႔ရင္ေဘာင္တန္းဖို႔ၾကိဴးစားနိန္ကတ္ေတ ရခိုင္သမတိပါ လက္ကိုင္ထားစြာေရ တစိေခ် အ့ံၾသဖို႔မေကာင္းလား....

(၂) နင့္ ကို ငါ တတင့္တတယ္ထားႏိုင္ေရ ။

အလွပလ စိုင္းစားၾကည့္ေက ေဒအေျပာေရ ကေကာင္းရိုင္းစိုင္းေရ အေျပာမ်ိဳးလို႔အကြ်န္ထင္ေရ..ေဒခ်င့္ အကြ်န္႔အထင္...စာဖတ္ေတလူတိေလ့ ကိုယ္ထင္ခ်င္ပိုင္ထင္နိုင္ေရ။ ကိုင္...ေဒစကားလံုးကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ကတ္ပါဖို႔....ေဒစကားေရ ေယာက်ၤားတိေျပာျဖစ္ေတစကားျဖစ္ေတ....ကိုယ္ခ်စ္ေတခ်စ္သူကိုျဖစ္ဇီ ကိုယ္လက္ထပ္ျဖစ္ဖို႔ ရည္စူးထားေရ မမေခ်တစ္ေယာက္ကို ေယ်ာက်ၤားတိကေျပာေရ နင့္ကိုငါ တတင့္တတယ္ထားနိုင္ေရလတ္။ ေဒစကားေရ အေျပာရလြယ္သေလာက္ကေကာင္း စြမ္းအားၾကီးေရပိုင္..လဘား၀ေရ အေတြးအေခၚတိပါ၀င္ေရ။ ရခိုင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အိမ္သ်ွင္မတိေရ အိမ္သ်ွင္တိနန္႔ ရင္ေဘာင္တန္းပနာ ဘ၀ကို ရုန္းကန္ကတ္ရေရ။ ရခိုင္သမတိေရ တျခားကမၻာက မမတိနိုင္းဆာေဂ ဘ၀ကို ပိုျပီးေဂ သတၱိဟိဟိနန္႔ ရင္ဆို္င္နို္င္စြာတိြရေရ။ လင္သည္က ခရီးလားေက မယားသည္က ငရုတ္ပင္ပ်ိဳး၊ အေခ်တိက တစ္ဘက္နန္႔ အိမ္မႈကိစၥအ၀၀ ကို ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္နိုင္ေရ သတိၱဟိကတ္ေတ။ ေယေဂေလ့ မမဆိုေက အားနည္းသူ အားကိုးရွာရဖို႔ တတင့္တတယ္ထားနိုင္ေရ ေယာက်ၤားရွာရဖို႔ ဆိုေရ အေတြးအေခၚတိ၀င္လာေအာင္ ယင္းပိုင္စကားလံုးတိနန္႔ ဖိန္နိွပ္ခံနိန္ကတ္ရေရ။ ယင္းပိုင္ဖိနိွပ္ျခင္းတိေရ လူသားရို႔ အကန္႔အသတ္မ့ဲဖန္တီးနိုင္ေရ စြမ္းအားတိကို ျဂင္းကပ္စီေရ။ အမွန္ဆိုေဂ မမေလ့ အမိ၀မ္းထဲမွာ သာမန္မ်က္စိနန္႔မျမင္ေရ ဆဲလ္တစ္ခုနန္႔စလာေရပိုင္ ေယာက်ၤားတိေလ့ ယင္းပိုင္စယင္းနန္႔လူျဖစ္လာကတ္ရစြာ.......။.

ဖိုမ သဘာ၀အရ အသြင္အျပင္ အေတြးအေခၚ ပံုပန္းသဏၱန္ တစ္ိေခ် ကြာျခားစြာကလြဲလို႔ မမနန္႔ ေယာက်ၤားေရ ဖန္တိီးနိုင္ဖို႔စြမ္းအားကြာျခားျခင္းမဟိ။ ဇာလူက ဇာသူ႔ကိုေလ့ တတင့္တတယ္ထားနိုင္စရာမလို.....ဗုဓၵအေတြးအေခၚအရ လင္၀တ္၊မယား၀တ္ဟိသင့္စြာကိုအကြ်န္လက္ခံေရ...သာယာခ်မ္းေျမ့ၾကည္ႏႈးဖို႔ေကာင္းေရ အိမ္ေထာင္မႈဘ၀တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ လင္၀တ္မယားတိစြာ လိုက္နာသင့္ေရ လိုက္နာဖို႔လိုုအပ္ေတအရာတိ ေယေဂေလ့ ဇာလင္ေယ်ာကၤ်ားကမွ အိမ္သ်ွင္မကို တတယ္ထားနိုင္စရာမလို...ေဒစကားေရ သသမတ္ အနိုင္ယူျခင္းတစ္မ်ဳးိနန္႔တူေရ....အ၀ီးကုိမၾကည့္ခင္ အကြ်န္႔ ဘာဘာနန္႔အမင္ကိုေျပာျပေမ..အကြ်န္ရို႕တိ ကြ်န္းမွာနိန္ေရလူတိ...ရခို္္င္ျပည္စီးပြားေရအေၾကာင္းကိုအက်ယ္ခ်ဲမရီြးခ်င္ယာ..ရခုိင္ျပည္ေရ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေတ။ လက္တဆုပ္စာ လူတန္းစားတိကလြဲလို႔ ၄ သန္းေလာက္ဟိေရ ရခိုုင္တိေရ အသက္တစ္ေခ်ာင္ရပ္တည္ေရ ျဖစ္တည္ပိုင္ရုန္းကန္နိန္ရေရ........အကြ်န္ရို႕ဘာဘာ မိုးခါ စပါးစိုက္ေတ..ပြင့္လင့္ရာသီမွာ ခရီးလားရေရ တနားေလ့ အျငိမ္နိန္ဖို႔မရ ယင္းပိုင္ ဘာဘာ မဟိခါ အမင္တစ္ေယာက္ ေဆာင္းရာသီ ငရုပ္ပင္စိုက္ အိမ္က အေခ်တစ္ရီြကို ေကြ်းေမြးျပဳစု.....ခ်မ္းသာေဂေလ့ ခ်မ္းသာေလ်ာက္ ဆင္းရဲေဂေလ့ ဆင္းရဲေရအေလ်ာက္ရခိုင္သမတိစြာ ပီးလာေရ တာ၀န္ကို ေကြ်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ကတ္ေတ....ေဒကိစၥမွာ အဘာကအမင္ကို တတင့္တတယ္နိန္ဇီခ်င္ဖို႔ ယေဂေလ့ အဂြင့္လက္တိြက်လာေရခါ မမ ပါ ေယာက်ၤားပါ အိမ္ေထာင္မႈတစ္ခု သာယာ အီးခ်မ္းေအာင္ တာ၀န္ယူကတ္ရေရမလား....

(၃) ထိုေကာင္မေခ် ဆရာ၀န္နန္႔ရလာေရ..တသက္လံုးအီးခ်မ္းဖို႔မလားေယ

(၄) ယင္းေကာင္မေခ် လင္သည္ အိမ္ဂ်ိန္နိီယာေရ


နံပါတ္စိုင္(၃) နန္႔ (၄) ကို တစ္ေပါင္တည္း ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ကတ္ေမ၊ အကြ်န္အထက္ကေျပာခေရပိုင္ မမေခ်ဆိုေဂ အားကိုးရွာရဖို႔ လင္သည္ဆရာ၀န္၊ အိမ္ဂ်ိန္နီယာဆိုေဂ ဂုဏ္တင့္တယ္ေရ ယပိုင္အေတြးအေခၚမ်ိဳးတိ ရခိုင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတိမွာ ရာစုႏွစ္ဇာေလာက္ထိ တြဲကတ္နိန္ေမေလမသိ။ ဇာလူက စခါေလ မသိ ေနာက္ယိုင္ေက်းမႈတစ္မ်ိဳးဟိသိမ့္ေရ ပညာတတ္၊ ဆရာ၀န္၊ အိမ္ဂ်ိန္နိီယာ၊ စစ္ဗိုလ္ဆိုေရ ရခိုင္တိကို ရခိုင္လူဂုဏ္တန္အသိုင္းအ၀ိုင္းတိက ဖဲသာပီးပနာ၀ယ္လတ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ထိ Civilisation ျဖစ္ပါလတ္ေတ ေဒလုူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေဒပိုင္အေတြူးအေခၚတိ ဆားငန္၀င္နိန္စြာရွက္ဖို႔ေကာင္းေရ။ လူသားတစ္ေယာက္ပင္ကို္ယ္လက္ခံနိုင္ေလာက္ေတ အမႈအက်င့္တိကို ေဒအသိုင္းအ၀ိုင္းတိကသစၥာေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေတ။ လူ႔သဘ၀ ကို စိန္ေခၚျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေတ။ ထားလိုက္ကတ္ေမ ေခါင္းစိုင္နန္႔ မအပ္စပ္လို႔။ အထက္က စြာကို ဆက္ရဖို႔ဆိုေဂ ရခိုင္ျပည္က ဆရာ၀န္တိေတာ့ခါ သာမန္လူတန္းစားတစ္ေယာက္ထက္အဆင္ေျပေရ၊ ဂုဏ္ေလ့ ဟိေရဆုိစြာေတာ့ခါ လက္ခံနိုင္ေလာက္ေတ ေယေဂေလ့ မမေခ်တစ္ေယာက္ေရ အားကိုးရွာသင့္ေရ ဆုိေရ ဟခရီက်သိီအိုေရ တစ္မ်ိဳးနန္႔ ဆရာ၀န္ကို လက္ထပ္ယူသင့္ေရဆိုေရ အေတြးအေခၚမ်ိဳးေရ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည့္မႈဆိုေရ မီြးရာပါလိုတရ လူသားစြမ္းအားတစ္ရပ္ကို သံခ်ီးတက္ဇီေရ။ ဇာလူဇာဆရာ၀န္ အိမ္ဂ်ိန္နိီယာ ျဖစ္ပတ္ဇီ လူသားတိုင္းမွာေရ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းစြမ္းအားတစ္မ်ိုဳးကို္ယ္ဇီဟိကတ္ေတ။ လင္ယူခါ ဆရာ၀န္ကို ယူဖို႔မွန္းဖို႔အစား ငါဆရာ

၀န္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုေရ ယံုၾကည့္မႈစြမ္းအားတစ္မ်ိဳးသီြးထဲထည့္ပီးသင့္ေရ

ေဒေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈပါ ဆံုးရံုႈးမႈပါ ယံုၾကည္မႈနန္႔စေရဆိုစြာကို ရခုိင္မ်ိဳးဆက္သစ္တိ သေဘာေပါက္သင့္ေရ။ တစ္ခုခုကို လုပ္နိုင္၊မလုပ္နိုင္လို႔ ယံုၾကည္မႈႏွစ္ခုလံုး မွန္ေရ။ တစ္ခုခုကို မလုပ္နိုင္လို႔ ယံုၾကည္လိုက္စြာေရ ကိုယ္သီြးေၾကာကို ကိုယ္ပိတ္လိုက္စြာနန္႔တူေရ။ အန္ေထာ္နီရိုဘိန္း(စ္) က ေျပာဖူးေရ.... လူတိစြာလတ္ ငပ်င္ေထြတိမဟုတ္လတ္ လူသားကို္ယ္ဇီမွာ ပုန္းနိန္ ငံုနိန္ ျမံဳနိန္ေရ ပန္းတိုင္တိဟိေရလတ္၊ ယင္းပန္းတိုင္တိကရာ သူရို႕ကို မလႈပ္နိုင္ကတ္ျခင္းျဖစ္ေတလတ္။ ရခိုင္မသေခ်တိပထမဆံုးသိထားရဖို႔စြာက လုပ္နိုင္စြာ အားလံုးကို အကန္႔အသတ္မ့ဲလုပ္နိုင္ျခင္းနန္႔ အေကာင္းဆံုးမိတၱဴပြားနိုင္ျခင္းဆိုစြာတိျဖစ္ေတ။ ရိွတ္စပီးယား စကားကို ေဖာက္သည္ခ်ရဖို႔ေဂ အကြ်န္ရို႕ခႏၵာကိုယ္စြာ အကြ်န္ရို႕ဥယာဥ္တိျဖစ္ျပီးေက အကြ်န္ရို႕ စိတ္ဆိုစြာ အကြ်န္ရို႕ ဥယ်ာဥ္မႈးတိ ပါလတ္..........။

(၅) ေဒအေကာင္မယားကိုလုပ္ေကြ်းနိုင္ဖို႔ေကာင္ကမဟုတ္။

(၆) ေဟး ........လင္ယူေရခါ ကိုယ့္ကိုလုပ္ေကြ်းနိုင္ဖို႔လူကို ရီြးယူရဖို႔။


ရခုိင္လူမ်ိဳးဆိုေဂ ေဒစကားတိနန္႔စိမ္းဖို႔မဟုတ္။ အကြ်န္ဆိုေဂ အေခ်ကဘင္ၾကားဖူးနိန္က် အကြ်န္က ပပိန္ေခ်ျဖစ္လို႔အေခ်ခါကပင္ မယားလုပ္ေကြ်းႏိုင္ဖို႔လူမဟုတ္လတ္ ယပိုင္ကစပ္ခံဖူးေရ..အကြ်န္ေလ့ အေခ်ဘာသာဘာ၀ ျပန္ေျပာဖူးေရ မယားလုပ္ေကြ်းဖုိ႔လူျဖစ္လာစြာမဟုတ္လို႔........အေခ်ဘာသာဘာ၀အနိုင္လိုခ်င္ေရစိတ္နန္႔ေျပာမိခေရ စကားေခ်ကို ျပန္သံုးသပ္မိေဂ မွန္ေရပိုင္တိြေရ....လင္လုပ္ေကြ်းကိုေမ်ာ္ပနာ ခိုင္းစြာကိုရာလုပ္တတ္ေတ မမမ်ိဳးကိုေလ့ေရွာင္သင့္ေရ။ မမေခ်တိေလ့ လင္လုပ္ေကြ်းမွ အီးခ်မ္းဖို႔ လုပ္ေကြ်းနိုင္ဖို႔လူကိုမွ ရီြးယူရဖို႔ဆိုေရ ၾကာအိုက် အေတြးအေခၚတိကို ျခီျပားသတ္သင့္ေရ။ ကမၻာကို မၾကည့္ေဂ့ ရခိုင္ျပည္အနီးတ၀ိွက္ကိုၾကည့္.။ အာသွ်တိုက္နိုင္ငံသမၼတတိမွာ အမ်ိဳးသမီးတိ အမ်ားၾကီးပါ၀င္လာေရ...ႏိုင္ငံတကာက သမၼတအၾကံပီးတိ၊ နိုင္ငံျခားေရးရာ၀န္ၾကီးတိ၊ လံႈျခံဳေရအၾကံပီး၀န္ၾကီးတိ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊အေတြးအေခၚသမားအဆံုး အမ်ိဳးသမီးတိ ထိပ္ဆံုးကပါ၀င္လာေရ...။ရခုိင္သမတိႏိုင္ငံသမၼျဖစ္ရဖို႔ေျပာနိန္စြာမဟုတ္။ ရခုိင္ျပည္မွာ ဟိေရ ရခိုင္သမတိစြာ တျခားနိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီးသမၼတ ထိထက္ တာ၀န္တိမ်ားကတ္ေတ.....ယင္းခ်င့္ကို အကြ်န္နားလည္ေရ..ေယေဂေလ့ ရခုိင္အသိုင္းအ၀ိုင္းတိ ထဲမွာ စကားလံုးတိနန္႔ဖိနိွပ္မခံရဖို႔အကြ်န္အၾကံဳျပဳနိန္ျခင္ျဖစ္ေတ။ သားကိုသခင္ လင္ကိုဘုရားဆိုေရ ဟခရီ စကားပံုတိကို ရခုိင္သမတိစြဲကိုင္ထားဖို႔မလို...အကြ်န္အေခ်ခါ အမင္က ထဘီရုပ္ခိုင္းေရ အကြ်န္ကေျပာေရ မရုပ္နိုင္ နိတ္လတ္ေမေၾကာက္ေတလို႔ ေယခါအေဘာင္သ်ွင္ နင္ဇာအေခါင္းကထြက္လာစြာေလလတ္...အေဘာင္သ်ွင္ေျပာစြာ အလွပလမွန္ေရ...

လွ်ာတစ္ေခ်ာင္းေရ အရာရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္တီးနိုင္ေရ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရကမ္းလွမ္းေရေလ့ လွ်ာျဖစ္ေတပိုင္၊ စိန္ေခၚစြာေလ့ လ်ွာျဖစ္ေတ၊ ခ်စ္စကားဆိုေဂေလ့ ေဒလွွ်ာ အမုန္းစကားဆိုေဂေလ့ ေဒလ်ွာ၊ လ်ွာေၾကာင္းျဖစ္လာေရ အသံေရ လူ႔အတြင္းစိတ္၊ အတြင္းရုပ္ကိုထင္ဟပ္စီနိုင္ေရ။ ယင္းပို္င္ဆိုေက အဂုလက္ဟိေျပာဆိုသံုးႏႈန္းနိန္ကတ္ေတ အကြ်န္ရို႕အသိုင္းအ၀ိုင္းကစကားလံုးတိစြာ ကိုယ္ရို႕အမ်ိဳးသမီးထုကို ဖိနိွပ္နိန္ျခင္းလားလို႔ အကြ်န္မီးခြန္းထုတ္ခ်င္လာေရ။ ယင္းပိုင္စကားလံုးတိနန္႔ သြန္သင္သည္ျဖစ္စီ၊ယိုင္ေက်းမႈ၊ လူေဘာင္တန္ဖိုးတစ္ခုအနိန္နန္႔ က်င့္သံုးသည္ျဖစ္စီ လူ႔သားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္အက်ိဳးမဟိေရ ဆားမရ ရီမရ အေျပာအဆိုအသံုးအႏႈန္းတိကို အကြ်န္ရို႕ ေလးဘက္ေလးစိက သံုးသပ္ဖို႔အခ်ိန္က်ဗ်ာယ္ေၾကာင္းအကြ်န္ရီြးသားတင္ျပလိုက္ပါေရ။မွတ္ခ်က္။......။ အကြ်န္ေရ ၀ါသနာသွ်င္စာရီြးေရလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေရ။ မွန္မမွႏ္ပပြင့္လလင့္ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးနိုင္ပါေရ။ လိုနိန္စြာတိဟိေကေလ့ ေ၀ဖန္အၾကံဳျပဳကတ္ပါရန္ေတာင္းခံအပ္ပါေရ။ လိုရာပန္းတိုင္ကိုေရာက္နိုင္ကတ္ဇီ။ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၂၀ ဇူလိုင္ ၂၀၁၀(၀၉း၂၂)

Read More...

Thursday, 6 May 2010

ၾကယ္ရို႕ ဟာမိုနီ

ၾကယ္ရို႕ ဟာမိုနီ
………………………..

အျမင့္ဆံုး အကာထက္မွာ
ၾကယ္္စင္တိ၀န္းရံလို႔

အဆံုးမဟိေရ……………
အခ်စ္၀ိညဥ္
အဆံုးမဟိေရ…………
ငါ့ ၀ိညဥ္

အခ်စ္ဂီတရို႕
ဖန္ဆင္းသ်ွင္ အို သခင္

ေပ်ာ္ရႊင္မႈရို႕ အျမင့္ျမတ္ဆံုး
ေတာင္းတမႈ ညိဳ႕အားတိ
ငါ့ ကို ချဗားလာသတ္………

ငါ့ဘ၀ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေကြ႕မွာ
အခ်စ္ၾကယ္စင္ရို႕ ဖန္တီးသူ အို သခင္……

ပန္းဆိုေဂ ျမီမွာခ
စမ္းဆိုေဂ ႏြီမွာခန္း
အလြမ္းပန္း တစ္သန္း
ခမ္းေျခာက္ အနမ္း ……………။

ထီးနန္းစံ အခ်စ္ဗိမာန္
မိတၱာစိတ္မွန္ ငါ့ႏွလံုးသားအလံ
အမွန္စိုက္ ဖို႔ ငါတာစူးျပန္

အုိ………ၾကယ္စင္ရို႕ ဟာမိုနီ

အသွ်င့္ ႏွလံုးသား
အခ်စ္ၾကယ္စင္ရို႕
အယင္ ထြန္းလင္းကတ္ပါ ဖိ………..။

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၀၄၊၀၅၊၂၀၁၀( ၁၆း၄၇)

Read More...

အင္ဂရား သခင္မ

အင္ဂရား သခင္မ
........................

လရို႕ သာေခါင္
တေပါင္း ႏြီဦး
၀ါးငွက္ေခ် တြန္သံက်ဴးလို႔ ........

ၾကီြက် ငါအသဲ
ရႊက္ေျခာက္တိပိုင္
တျဖဳတ္ျဖဳတ္နန္႔

သခင္မ ျခီအပါးခရသည္။

သခင္မ လားရာ
တေလ်ာက္လမ္း၀ယ္
ပန္းမ်ိဳးတစ္ရာ
သက္ဆင္းၾကီြလို႕

ငွက္မ်ိဳးေမာင္ႏွံ
သံျပိဳင္ဆိုလ်က္

ေတးျခင္းသီကံုး ဆိုကတ္သည္.....။

အင္ဂရားသခင္
အုိ အသ်ွင္မ

တစ္သက္တစ္ခါ
ခ်စ္မိေဒလူ
ေဒ ငမိုက္အား....

အသ်ွင္မ၏ အင္ဂရားပန္တိနန္႔
ပစ္လ်က္
ခ်စ္ၾကိမ္လံုးနန္႔
ဆံုးမေတာ္မႈပါ..........။

(အသက္နန္႔ထပ္တူခ်စ္ရသူ အင္ဂရားပန္းေခ်သို႔)

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
(၀၃၊၀၃၊၂၀၁၀) (၂၃း၁၂)

Read More...