WhErE eVeR wE aRe, ThE oNlY pLaCe We CaLl HoMe Is ArAkaN!

Warmly Welcome to Arakan (ဘုရားသာသနာျမီ ေမာင္ရို.ရခိုင့္ဌာနီ)

ရခိုင္ေမာ္ဒန္ေရာ့(ခ္) (Arakan Modern Rock)

Saturday, 12 September 2009

ရခိုင့္ အသိစိတ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္း
................................................

ဘီစီ ၆ ရာစုအလယ္၌တည္းထားကိုးကြယ္ခေသာ မဟာျမတ္မုနိကိုယ္ပြားေတာ္ျမတ္ရာဇ၀င္ကုိရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္းသိကတ္သည္။ ျမတ္ဘုရားသ်ွင္သည္ ေသလာဂီရိေခၚေက်ာက္ေတာ္ေတာင္ထိပ္တြင္ရပ္နားေတာ္မႈလ်က္ ရကၡပႈရတိုင္းဓညအား ဗ်ာဒိတ္ေတာ္
မြတ္ၾကားသည့္အေထာက္ထားတိကို ရခိုင္ေတာင္ေပါက္ၾကီးေက်ာက္စာမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားခကတ္သည္။ ျမတ္ဘုရားေရာက္ျခည္ေတာ္ကို ရခိုင္၊ ရဟန္း သ်ွင္လႈရို႕ ၾကည္ညိုမဆံုးျဖစ္နိန္ကတ္ပံုကို မ်က္စိႏွင့္မွန္းၾကည့္လွ်င္ဘင္ၾကည္ႏႈးမူတိျဖစ္မိသည္။
ယင္းသို႔ေသာ ၾဟည္လ်ားလွသည့္တခ်ိန္တစ္ခါက ၾကီြးသြန္းရုပ္ထုေတာ္ၾကီးကို ရကၡပႈရသားတိ သြန္းလုပ္ခကတ္သည့္သမိုင္းတစ္ရပ္သည္ကမၻာ့လူသားမ်ားဆိုင္ရာ အသိညာဏ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲပံုႏွင့္ဆက္စပ္ယူသင့္ပါသည္။ ၾကီြးသြန္းအတတ္ပညာမ်ားမဟိသေလာက္ယွားပါးနိန္ေသာ ထိုေခာတ္ထိုအခါက ရခိုင္လႈမ်ိဳးမ်ားသည္ ယင္းသို႔ေသာ လက္ရာေျမာက္သည့္ရုပ္ထုေတာ္ျမတ္ၾကီးကို သြန္းလုပ္ႏိုင္သည္္ကိုသံုးသပ္ေလ့လာၾကည့္လ်ွင္ ရခိုင္မ်ား၏ အသိညာဏ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈသည္ အံ့မခန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

လႈသားမ်ား၏ အသိညာဏ္ေျပာင္းလဲတိုးတက္ပံုကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ႏိုင္ေသာ ကမၻာေပၚမွ အျခားေသာအေထာက္အထားမ်ားမွာ 2750 BC ခန္႕ေလာက္ကတည္ထားခေသာ ပီးရမစ္ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပီးရမစ္ တည္ထားမႈရို႕သည္ အႏွပညာလက္ရာ အလြန္ပင္
အဆင့့္ျမင့္လွျပီး၊ေဆာင္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အတတ္ပညာမွာလည္း အသားပါလွသည္။ အဆာက္အဦးတစ္ခု ေဆာင္လုပ္လွ်င္ ေဆာက္လုပ္သည့္ အတက္ပညာႏွင့္ အႏွပညာသာမက၊ Team Work လို႔ေခၚေသာ အတူတကြပႈေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈတိ ေရာ
ထီြးနိန္သည္။ လႈသားသဘာ၀ အရ ပႈေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွ ဇာအရာမဆိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ပႈေပါင္းလုပ္ေဆာင္ကတ္ရန္ေလ့လူသားမ်ား၏အသိသဘာ၀စိတ္မွ လံႈ႕ေဆာ္ပီးတတ္သည္။ ေဒနိန္႕ ကမၻာၾကီးသည္ေဒပိုင္ေခာတ္မွီတိုးတက္လာသည္မွာလူသားမ်ား၏ပႈေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏တစ္ေဒသရလတ္ဟုဆိုလ်ွင
္ဇာသူကမွမျငင္းႏိုင္ပါ။

ဘီစီ ၆ရာစုဆိုေသာအခ်ိန္သည္ ကမၻာေပၚထက္က လူသားမ်ားတိုးတက္မႈအစမဟုတ္ပါ။ ထိုအခ်ိန္ထိုအခါက အကြ်န္ရို႕ကမၻာၾကီး၏ တစ္ခုလံုး ေတာနက္မ်ားဖံုးလႊမ္းနိန္လိမ္႔မည္။ လူသားမ်ားအမ်ားစုသည္ အမဲလိုက္ျခင္းျဖင့္အသက္ဆက္ခြင့္တာ၀န္ကိုထမ္း
ေဆာက္ထားကတ္လိမ့္မည္။ကမၻာၾကီး၏မ်ားစြာေသာတိုင္းျပည္ သို႔မဟုတ္ လႈမ်ိဳးစုအႏြယ္မ်ားသည္ တသီးပုဂၢလ နိန္ထိုင္လ်က္ဟိကတ္လိမ့္မည္။ ယဘင္ယေကေလ့ ရခိုင္မ်ား၏ အတူတကြ ပႈေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လႈ႕က်င့္၀တ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊
အႏွပညာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတက္ပညာမ်ားသည္ ထိုေခတ္ထိုအခါႏွင့္ႏွိင္းလ်ွင္ မယံုေလာက္ေအာင္ဘင္တိုးတက္ေျပာင္းလဲနိန္သည္။ ယင့္ခ်င့္ေတာင္မကသိမ့္ဘဲ ရခိုင္မ်ားသည္ ထိုရာစုမတိုင္ခင္ခါကင္ ျမိဳ့ျပႏိုင္ငံမ်ားတည္ေထာင္ႏိုင္ခကတ္သည္။ ဘီစီ၆ရာစုေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားတြင္ရခိုင္အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ေဒနိ ရခိုင္လူ႔အဖြဲအစည္း၏နီထိုင္ပံုကိုဘင္သက္ေရာက္လ်က္ဟိမ့္သည္။ ဗုဒၵ၀ါဒ အေျခခံေသာ လူ႕က်င့္၀တ္မ်ားသည္ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႕အတြင္း ဘီစီ ၆ရာစုကပင္ အစပ်ိဳးလာသည္ဆိုလ်ွင္ အကြ်န္မျငင္းပါ။

ရခိုင့္အသိစိတ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ထိပ္ဆံုးကိုေရာက္ဟိလာသည္။ေျမာက္ဦးေခာတ္ရခိုင္အေတြးအေခၚမ်ားသည
္အိမ္နီးခ်င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕ဘင္အကိုင္းသတ္ႏိုင္ေၾကာင္းသမိုင္းတိကေဖာ္ျပပါသည္။
ေျမက္ဦးေခတ္တြင္ ရခိုင္စာပီ၊အႏွပညာ၊ဂီတ စသျဖင့္ ဘက္စံုက တိုးတတ္လာခသည္။ ရခိုင္စာပီႏွင့္ ရတု၊လကၤာမ်ားသည္ ရိုးမကိုေက်ာ္လ်က္ျမန္မာျပည္ကိုဘင္လႈပ္ကိုင္ႏိုင္ခသည္။ အိမ္ၾဟိ့စံမင္းခေမာင္း၏ အထိမ္းေတာ္ၾကီးျဖစ္ေသာ ဥကၠာပ်ံအမတ္
အား ရခိုင္သံတမန္အနိန္ျဖင့္အင္း၀ကိုေရာက္စဥ္ ျမန္မာဘုရင္က ရာဇသၾကၤန္နာမည္ျဖင့္ ေျမွာက္စားဖႈးသည္။ အဂုေခတ္ ဒီမိုကေရစီဟုထင္ယွားလာေသာ အေတြးအေခၚစနစ္တစ္မ်ိဳးသည္ ရခိုင္ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ ၾဟင္သန္နီေၾကာင့္ေလ့လာသိဟိရသည္။
ဥကၠာပ်ံမွ အင္း၀ပေဒသရာဇ္ စနစ္ကိုမၾကိဳက္၍ေ၀ဖန္သည္ကို အမ်က္ထြက္ေတာ္မႈေသာ ျမန္မာအင္း၀ ဘုရင္သည္ ဥကၠာပ်ံအား ေျမက္ဦးသို႔ အယင္ျပန္ခိုင္းဖႈးသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေထာက္အထားတိကိုသံုးသပ္ျခင္းအားျဖင္း ရခိုင္ရို႕အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္
သည္ တစ္ျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ကြာျခားမႈဟိလိမ့္မည္။

ေဆာက္လုပ္မႈဆိုင္ရာအႏွပညာဘက္တြင္လည္း ရခုိင္ရို႕သည္အံ့မခန္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲနိန္ေၾကာင္းသမိုင္းတိက ေျပာျပနိန္ပါသည္။ေျမာက္ဦးေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္ထားကိုးကြယ္ခေသာ ဘုရား၊ပုထိုး၊သိမ္ေတာ္မ်ား၏ ေဆာက္လုပ္မႈဆိုင္ရာစြမ္းရည္သည္ ကမၻာတြင္စံတင္ေလာက္ႏိုင္သည္။ ေက်ာက္တံုး၊ေက်ာက္စိုင္မ်ားႏွင့္တည္ထားကိုးကြယ္ခေသာ ထိုပုထိုးေတာ္ အဆူဆူရို႕သည္ ရခိုင္မ်ား၏ အသိစိတ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္ဆင့္သက္သီမ်ားျဖစ္သည္။ ထုကၠန္ပုထိုးေတာ္ၾကီးတည္ေဆာက္ပံုကိုအေနာက္ႏိုင္ငံကပညာသ်ွင္တစ္ခ်ိဴ႕ကပင္ခ်ီးက်ဴးထားျပီးရခိုင္မ်ား၏တိုးတက္ခပံုသည္
မေခေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳကတ္သည္။

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၁၁၊၀၉၊၀၉

Read More...