WhErE eVeR wE aRe, ThE oNlY pLaCe We CaLl HoMe Is ArAkaN!

Warmly Welcome to Arakan (ဘုရားသာသနာျမီ ေမာင္ရို.ရခိုင့္ဌာနီ)

ရခိုင္ေမာ္ဒန္ေရာ့(ခ္) (Arakan Modern Rock)

Friday, 19 November 2010

ဂီရိက်ိန္စာ (၀တၳဴတို)

ဂီရိက်ိန္စာ (၀တၳဴတို)

“စြန္လာ သစ္ငုတ္လား၊ သစ္ငုတ္ဆိုထိုင္နိန္၊ စြန္ဆို ထလိုက္၊ ၾကက္မမေကာင္း ၾကက္ေခ်ေကာင္း ပိေယာင္ ပိေယာင္၊ ၾကက္မ မေကာင္း ၾကက္ေခ် ေကာင္းပိေယာင္၊ပိေယာင္” ………….

အဘုေခ်တိကစပ္နိန္ကတ္ေတ အသံ……. ၀ါကြ်တ္လျပည့္ဖို႔ယာျဖစ္လို႔ နျပင္တိေျခာက္၊ နီပူေတာက္ဖို႔ အားယူလာေရအခ်ိန္၊ ရွစ္ခြင္၀ဠာတိုင္းမွာ မိုးတစ္ျပ နိီတစ္ျပနန္႔…….။ ျဖဴမေခ်ရို႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ကေကာင္း ကစပ္မက္ေတ…….နိန္႔စိုင္ရက္ျပတ္၊ ညတိုင္းမခ်ဴ ကစပ္ကတ္ေတ……

အိမ္ျခီ ၁၅၀ ဟိေရ ေျမပံုျမိဳ့နယ္က ေဒ ဂူေပါက္ ရႊာေခ်မွာ အသက္(၁၀)ႏွစ္အရႊယ္ ျဖဴမေခ်နန္႔ ရႊယ္တူမီြးလာစြာ ကလိန္႔ေမေခ် ၂၀ ေလာက္ဟိေရ။ အပူအပင္ ကင္းေရအရႊယ္..ေဘာက္ကတတ္အရႊယ္..လူ႔ေလာကကိုေယာင္၀ီေယာင္၀ါး မီးခြန္းတိ မီးတတ္ျပီးေဂ မေျဖတတ္ေတ အရႊယ္…..ေဒကလိန္႔ေမေခ်တစ္စု ေဒရႊာမွာ မီြး၊ ေဒရႊာမွာၾကီး၊ ေဒမွာ ေက်ာင္းတတ္။ (၄)တန္း အစိုးရမႈလတန္းေက်ာင္းမွာ အေျခပညာသင္နိန္ကတ္ေတ…..မိဘတိ အလုပ္စိတ္မ၀င္စား၊ ေယေဂေလ့ ဘာဘာ ရို႕ အမင္ရို႕ လယ္ယာ၊ကိုင္းကြ်န္းအလုပ္တိမွာ အကူအညီရကတ္ေတခ်င့္……..။

“ ေဟ….ျဖဴမေခ်၊ နရို႕တိ ေနာက္နစ္ဆိုေဂ နားတန္းေရာက္ယာနန္း..အယယ္တန္းေက်ာင္းလားရဖို႔၊ ေပ်ာ္ေအာင္းထမန္း” ………..

စကားေခ်မပီးတပီးနန္႔ ျျဖဴမေခ်ကို သူ႔ငယ္ခ်င္းမေခ် ဒါေခ်ခိုင္ က ကစပ္နိန္ယင္း လွမ္းမီးေရ……..ကေကာင္းသနားဖို႔ေကာင္းေရ အရိပ္တစ္ခု ျဖဴမေခ် မ်က္နွာမွာ ျဖတ္သန္းလားေရ….ထိုတစ္ရက္၊ႏွစ္ရက္ကသိမ့္ ႏြားေက်ာင္းနိန္ေရ ဘာဘာကို အမင္နန္႔ ထမင္းလားပို႔ခီခါ ေပါက္ပင္ေအာက္မွာ မိသားစု စကားလက္ဆံုက်စြာကို ျဖဴမေခ် သတိရမိလားစြာ။ ………..

“ သမီးေခ်…..ဘာဘရို႕ကိုၾကည့္စမ္” ဆိုပနာ ဘာဘာ စကားစလာစြာ….။ “ သမီးေခ် သိေရအတိုင္းယာေ၀….ဘာဘာရို႕က ပင္ပန္းဆင္းရဲကတ္ေတမလား၊ ေဒ လယ္တစ္ခ်ိဳင္းေခ်နန္႔ စားဖို႔၊ ၀တ္ဖို႔ အႏိုင္ႏိုင္ပါေ၀…..ယင္းအတြက္နန္႔ သမီးေခ်ကို ေဒႏွစ္ ၄ တန္းေအာင္ျပီးေက ဘာဘာရို႕ ေက်ာင္းမထားနိုင္ယာ…….ျမိဳ့မွာ စ်ီးက ၾကီးနန္႔ စရိတ္မတတ္နိုင္ပါေ၀……။ သမီးေခ် ေအာက္က ေမာင္ေခ် ၂ ေယာက္ေလ့ ၾကည့္………၊” ……………

ဒါေခ်ခိုင္ စကားအျပီးမွာ ငါ ေက်ာင္းက အဂြင့္ထြက္ရဖို႔ယာမလားဂုဆိုေရ အသိတစ္ခု ျဖဴမေခ် ရင္ဘက္ေခ်ကို ျပီးဆင့္လာေရ…..ဒါေခ်ခိုင္က ရႊာက လူၾကီးသမီးဆိုခါ ေျပေလေရ……၄ တန္းေအာင္ေက ေျမပံုုျမိဳ့မွာ ေက်ာင္ထားပီးဖို႔ အဖသယ္ေရ အဆင္သင့္လုပ္ျပီးသား၊ ျဖဳမေခ် တစ္ခုေလ့ ျပန္မေျပာနိုင္…..ေယေဂေလ့ အေခ်ဘာသာ ယင္းစိတ္ခံစားခ်က္က ကေကာင္းမၾကာလိုက္ ေပ်ာက္ကြယ္လားေရ…………ကလိန္႔ေမေခ်ရို႕ ကစပ္လက္စပ္ ကစပ္လို႔ ………

“ ေညာင္ပင္တဆီ ဇာကိုင္းမွာ နိန္…..ဇာသီးစား……..ဇာရီေသာက္….နင့္မွာ သားသမီး ဇာႏွစ္ေယာက္ဟိေလ…….”

```````````````````````````````````````````````````````````````
အဂြင့္ဆိုေက ဒါေခ်ခိုင္ရို႕ အဖသယ္ကို ရႊာကလူတိေကာင္းၾကည့္မရကတ္…..ျဖဴမေခ် အဖဆိုေက ပိုဆိုးေရ ….တစ္ခါတစ္လီ ျဖဴမေခ် အဖ တင္းမဆပ္နိုင္ေက ျမန္မာစစ္သားတိ တကားကားနန္႔ ဒါေခ်ခိုင္အဖ တစ္ေယာက္ ျဖဴမေခ် ရို႕အိမ္ကို လာပနာ ရာဇသံပီးတတ္ေတ…….. ၾကည့္မရေကေလ့ ဒါေခ်ခိုင္ရို႕အိမ္သားတိကို ရႊာသားတိ အင့္ပနာ နမ္းနိန္ရေရအျဖစ္……မဟုတ္ေက အနိုင္က်င့္ခံရနိုင္ေရ…….

ေဒႏွစ္တိမွာ ရာသီဥတုတိ ေဖာက္ျပန္ကတ္ေတ။ မိုးက်စြာ ေနာက္က်ေရ ….. လယ္ျမီတိကေလ့ ကုန္းထက္ဖက္က်ေက ျမီၾသဇာ မေကာင္းကတ္……ျမီဆီ၀ယ္ထည့္ရေရ ဘဂၤလာကလာေရ ျမီဆီတိက စ်ီးၾကီးေရ ..ျဖဴမေခ်ရို႕အဖဆိုေက စပါးအထြက္ေကာင္းဖို႔အတြက္ ျမီၾသဇာ၀ယ္ဖို႔ ဒဂၤါးမဟိလို႔ တင္းခ်ီးရေရ….မဆပ္ႏိုင္ေက တစ္ခါတစ္လီ ၀မ္းစာေလာင္ထားေရ စပါးတိကိုပါ အစိုးရကို ခ်ပီးရေရ ဘ၀မ်ိဳး…….

ယင္းပိုင္နန္႔ ေဒရႊာက လူသားတိုင္းေရ ၀မ္းရီးကို ေလာကဒဏ္က ဖန္တီးေရ အတိုင္း ၾကၾက့ံခံဗ်ာယ္ ဘ၀ တစ္ခုအတြက္ ရုန္းကန္ အသက္ရွင္လာကတ္စြာ ရာစုႏွစ္တိကုန္ဖို႔ယာ……

``````````````````````````````````````````````````````````````
၀ါကြ်တ္လျပည့္ဖို႔ ပါးပါလတ္ယာ…..ရႊာက လူပ်ိဴေခ် အပ်ိဴရုိ႕ တစ္ျပံဳးျပံဳးနန္႔ …..ရႊာကို လွည့္ပနာ ေတာင္းတိနန္႔ ဆန္အလွဴခံနိန္ကတ္ေတ…..ဒိုင္းအိုးထိုးပနာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ လားလွဴကတ္ဖို႔လို႔….လူပ်ိဳေခ် အပ်ိဳရို႕ ေနာက္မွာ ထံုးစိုင္အတိုင္း ျဖဴမေခ်ရို႕ ဒါေခ်ခိုင္ရို႕အဖြဲ႔ တန္းလိုက္ပါကတ္ေတ……..ေဒခ်င့္ရႊာ အလွတစ္ခု…….ေယဒါေလ့ ေဒႏွစ္လူတိ စိတ္မသာမယာ မ်က္ႏွာေခ်တိနန္႔ ……… အလွဴအတန္းေပါမ်ားခေရ ေဒရႊာတိက လူတိေရ တစစ ေျပာင္းလဲလာစြာ သတိထားမိေရ….အယင္ခါပိုင္ မဟုတ္.ယာ…..၀မ္းစာထမင္း တစ္ႏွစ္စာ အနိုင္နိုင္ စုနိန္ရေရ ဘ၀မွာ ဆန္တစ္ေတာင္း အစား တစ္သစ္ လွဴနိုင္ကတ္ယာ…….။ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ အာမခံခ်က္ဆိုစြာေလ့ ေ၀လီေ၀လင္း မျမင္ရ အလွပလ…….ေလာေလာဆယ္ အသက္ရွင္ဖို႔အေရးၾကီးေရ….

ဇာပိုင္ပင္ၾကမ္းတမ္းလီဘတ္စီ ကိုယ့္ရိုးရာဗုဒၵဘာသာ ကိုေတာ့ခါ အတတ္နိုင္ဆံုး ထိမ္းသိမ္းနိုင္ကတ္ေတ…….မဟိေက ဟိစြာအေၾကာင္းျပဳလို႔ လွဴကတ္ တန္းကတ္စြာယာ….အဂုေလ့ ကလာ၀ က ဦးေမာင္သိန္း ေတးျခင္းအသံ တညံညံ နန္႔ ၀ါကြ်တ္လျပည္ အလွဴပြဲၾကီးကို ဆင္ႏြဲဖို႔ အားယူနိန္ကတ္ေတ……….မအားေရ ၾကားတိကလာပနာ လူတိ ၀ိုင္း၀န္းျပင္ဆင္ကတ္ေတ……ဆီးမီး တစ္ထာင္ ရႊာမွာ ပတ္ထြန္းဖို႔ ၀ါးတိကို ခြပ္ပနာ ဆီစာတိနန္႔ ပတ္စိုက္ကတ္ေတ……တရပြဲတိမွာ ဆင္ဖို႔ ၾကက္ခ်ာတိ ကိုက္ကတ္ေတ….ဆန္ရီြးကတ္ေတ………ယင္းပိုင္နန္႔ ၀ါကြ်န္လျပည့္ကိုေရာက္ဖို႔ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္လိုရာ……………

`````````````````````````````````````````````````````````````

မိုးလင္းလို႔ အိပ္ရာက ထ မ်က္ႏွာသစ္လို႔ အာကာကို ေမာ္ၾကည့္လိုက္စြာနန္႔ ရွစ္ခြင္၀ဠာေရ တစိေခ်ေလာက္ မာယာမ်ားနိန္ေရလို႔ ျဖဴမေခ် အဖ ရိပ္မိေရ….အာကာအေရာင္ေရ အေရာင္တိေျပာင္းနိန္ေရ….လီေရာင္တိ အ၀ါေရာင္တိပိုင္….တစ္ခါတစ္လီ မိုးရိပ္တိ အံု႕ပနာ မိုးတိ အားနန္႔ တၾကိဳင္းၾကိဳင္ရႊာခ်ေရ…….. လီေလ့ တစိေခ် ျပင္းနိန္ပိုင္……. အိမ္ရိွက သရက္ကိုင္းတိနန္႔ အုန္းတိတစ္ခ်ိဳ႕ ၾကီြက်ကတ္ေတ………ေယေဂေလ့ မိုးေႏွာင္းက်ဆိုေက ေဒစြာတိ ရခိုင္ျပည္မွာ ျဖစ္နိန္က်…….

ည ၄ နာရီေလာက္မွာ လီအဟုန္ေရ ေကာင္းျပင္းပါလတ္ေတ…..တဆီက်ီြးငိုသံပိုင္..ပင္လယ္က လိုင္းတိေလ့ တ၀ုန္း၀ုန္းနန္႔ ဆူနိန္ကတ္ေတ………ျဖဴမေခ် အဖသည္ စိတ္မွာ တစ္ခုခု ခုမိလာေရပိုင္………

“ ဟိုင္း အမိသယ္……..လီတိေကာင္းျပင္းနိန္ေရ အေခ်တိကို အိမ္ျပင္မထြက္ခိုင္းေက့ အထဲမွာ နိန္ခိုင္း….ငါ ရႊာထဲလားပနာ အေျခအေန စံုစမ္းပိုက္ခီေမ…..” ယပိုင္ေျပာပနာ ရႊာထဲထြက္ပါလတ္ေတ…………….

“ အူး လီအေကာင္းျပင္းမလားဂု ေဒႏွစ္” ဆိုပနာ စိတ္မွာေလ့ ေျပာမိသိမ့္ယင့္ ။ ထံုးစိုင္အတိုင္း ရႊာလူၾကီးအိမ္ဘက္ ထြက္လာေရ…..ေယျပီးေက အိမ္ထဲမွာ ထမင္းစားနိန္ေရ ဒါေခ်ခိုင္အဖကို လွမ္းမိလိုက္ေတ အခ်ိန္ ည ၅ နာရီ ခြဲဖို႔ယာ…..

“ ယာ အကိုး ……ေရဒီယို နားမေထာင္လာ ဇာသတင္းတိရေလ မုန္းတိုင္းလုိက္ဖို႔လား မသိ..လီတိေကာင္းျပင္းေရဂါ…….”
“ ေအးကိုး ……ေရဒီယိုက တစ္ခုေလ့ မလားသိမ့္ကာ …ေဒနိန္႔ ေရဒီယုိေလ့ ျခတ္တတ္ျခတ္တတ္နန္႔ တစ္ခုေလ့ အလွက နားမလည္ပါ အကိုး……သာမာန္လီတိုက္စြာရာ ဟိဖို႔အကို…..စိတ္မပူေက့ အေခ်တိနန္႔ အိမ္ထဲမွာနိန္…..” ………… ငါ အစိုးရိမ္လြန္စြာယာဟိဖို႔ဆိုပနာ ျဖဴမေခ် အဖ ျပန္တုတ္ပါလတ္ေတ……… တစ္ရႊာလံုးေလ့ လီတိုက္သံ၊ အကိုင္းက်ိဳးသံတိနန္႔ ဆူလို႔ ………


အိမ္ကိုေရာက္လို႔ ကေကာင္းမၾကာလိုက္……ရႊာထဲက ကုလားတိုက္က်ား၀င္ပိုင္ အသံတိ ဆူညံပါလတ္ေတ…...” ရီတက္လာေရ ျပီးကတ္၊ ျပီးကတ္ဆိုေရ အသံတိ ပဲ့တင္ထပ္နိန္ေရ….ယင္အခ်ိန္မွာပင္ လီေရ ေကာင္းၾကမ္းပါလတ္….ျဖဴမေခ်ရို႕အိမ္ေခါင္းမိုးပြင့္ပါလားေရ…..။ အိမ္တစ္ခုလံုးေလ့ ၾကျဂမ္းလႈပ္နိန္ေရ………..ျဖဴမေခ်ရို႕ ေမာင္ႏွမတိ ေၾကာက္လို႔ ငိုကတ္ေတ….။ အဖသယ္အခ်ိန္မွီေရာက္လာလို႔ကံေကာင္း…….။

“ အမိသယ္ အေခ်တိနန္႔ အယင္ထြက္ပါလတ္……..လီတိၾကမ္းပနာ ရီတက္ပါလတ္ယာ….ရႊာကလူတိ အေနာက္ဘက္က အျမင့္ဘက္ကို ျပီးနိန္ကတ္ေတ……….၊”

ေတာင္မင္း ေျမာက္မင္းမကယ္ႏိုင္ လူတိ အေနာက္ဘက္ကို ဦးတည္ျပီးကတ္ေတ…..လမ္းမွာပင္ အပင္တိ ပိလို႔ မျပီးနိုင္ေရ အဘိုးသ်ွင္ အေဘာင္သ်ွင္ ရို႕ အသက္သီကတ္ေတ…….ငိုသံတိဆူပြတ္လာေရ…….ငါးဖမ္းဖို႔ထြက္လားေရ အဘာရို႕အတြက္ တမ္းတလို႔ ငိုကတ္ေတ မိသားစုအသံတိ…..လီတိနန္႔ ေပ်ာက္ကြယ္လားေရ ………

ျဖဴမေခ်အဖ ေမာင္ေခ် ႏွစ္ေယာက္ကို ပက္ခံုးထက္ထမ္းပနာ အကိုင္က်ိဴးတိ ရီထက္တိက တက္ျပီးေရ….ျဖဴမေခ်က အမိသယ္လက္ကို ကိုင္ပနာ………ေမွာင္နိန္ေရ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေတ ညထဲမွာ….မိုးထန္လီထန္ေရ အေမွာင္ပိ ညထဲမွာ……ငိုသံတိနန္႔ ဆူပြတ္နိန္ေရ ေဒငရဲညထဲမွာ……..ျဖဴမေခ်ရို႕မိသားစုေရ အသက္လႈးျပီးလာစြာ ၂ မုိင္ေလာက္က်မွ ရီကလြတ္လားေရ…..ေယေဂေလ့ လီက ဆက္တိုက္နိန္ေရ……အမိုးအကာမဟိ……..ျပင္းထန္ေရး လီမုန္တိုင္းၾကားမွာ အမိရင္ခြင္ထဲ ေမွးစက္ရင္း ျဖဴမေခ် အိပ္ပါလားေရ…………….


ငွက္ေခ် ျမည္သံေခ်တိနန္႔ အရုပ္ဆိုးေရ ကမၻာၾကီးနိူးထလာေရ……..ညဇာက တစ္ခုေလ့ မျဖစ္ခပိုင္…..မသိကြန္ေဆာင္နိန္ယင့္……..ျဖဴမေခ်ေလ့ ငွက္ေခ်ရို႕ ျမည္သံတိနန္႔ နိုးထလာေရ……ကြ်ဲေခ်၊ ႏြားေခ် ျမည္သံတိၾကားရေရ….အေခ်ပီပီ လူတိအမ်ားၾကီနန္႔ ေပ်ာ္ေကာင္းထမန္း………လူတိပါးစပ္ညက မုုန္းတိုင္းလိုက္လို႕ ျပီးေရ အေၾကာင္းေရ ပ့ဲတင္ထပ္နိန္ေရ….ဇာတ္လိုက္မုန္တိုင္းက ပ်န္႔လခယာ……..ရႊာမွာ ဇာပိုင္ဟိေလမသိ………လူတိ အထုပ္ေခ်တိပိုးပနာ ရႊာကို တန္းစီ ျပန္လာကတ္ေတ……..ရႊာကို အ၀င္မွာ လူတိ ရင္၀တိ ဆို႔ပါလားေရ…….ကိုယ့္ရႊာကိုေတာင္ မွန္းလို႔မက်ေရ အေျခအေန……… ဟိသမ်ွ အပင္၊အိမ္တိ ျပျဗား၀တ္လို႔ ……..အိမ္ေခါင္မိုး လွန္က်န္လိုက္ေတ ျဖဴမေခ် ၀ါးအိမ္ အစအနပင္ရွာမတိြ …. လူတိရင္ဘတ္စည္တီးလို႔ ငိုယိုကတ္ေတ…….ကံေကာင္းမေကာင္းစြာနန္႔ အဖိုး၀ါၾကီး ၊ ၀ါၾကီးမတစ္ခ်ိဳ႕နန္႔ အေခ် အစိတ္ေက တစ္ခ်ိဳ႕ သိီက်လားေရ…..

ငိုနိန္စြာကဟုတ္ယာ အဂုေလာေလာဆယ္ ျဖစ္နိန္ေရ ၀မ္းရီးကို ဇာပိုင္ခ်င္းဖို႔လဲ၊ ေျမပံုျမိဳ့ထက္တက္ပနာ ေတာင္းဖို႔လား……..မျဖစ္ႏိုင္……..ေျမပံုေလ့ အားလံုး ၾကင္းလားေရလတ္ သတင္းတိၾကားနိန္ရေရ……ေလာေလာဆယ္ ရႊာ အေနာက္ဘက္ ေတာင္ေအာက္က ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက ကိုယ္ေတာ္ေရာက္လာပနာ အနိန္က်ေဂ ေက်ာင္းကို လိုက္လာကတ္ဖို႔ ေဆာ္ၾသနိန္ေရ ……..လူတိေလ့ အိမ္ျပိဳတိၾကည့္ပနာ မ်က္ရည္စက္လက္နန္႔ …………


ျဖဴမေခ်ရို႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ရႊာအလယ္ေဂါင္ကို စကားေခ်တိေျပာလို႔ ေလ်ာက္လာကတ္ေတ……..သူရို႕ စာသင္ေက်ာင္းဘက္ကို ဦးတည္နိန္ကတ္ေတ….

“ နာရို႕ေက်ာင္းျပိဳယခယာ အဆိုနိုင္” ဒါေခ်ခိုင္ စကားေခ် မပီတပီနန္႔ ေျပာနိန္ေရ……ျမင္ကြင္းကမလွ……ျဖဴမေခ်ရို႕ေက်ာင္း ရႊာလယ္ေကာင္မွာ ျပျဗား၀ပ္နိန္ေရ……..ထုပ္တိုင္ထက္မွာ သံျဖဴတစ္ခ်ပ္ႏွစ္ခ်ပ္ တင္က်န္လိုက္ေတ……..ေက်ာင္းရိွက ျဖဴမေခ်ရို႕ ကစပ္ခစြာ နိန္ရာေလ့ အမိႈက္တိ အပင္၊ အကိုင္းက်ိဳးတိနန္႔ ထီြးလို႔ပတ္လို႔………..

ျဖဴမေခ် ေဘာ္ဒါ တစ္စူ ေက်ာင္းသံျဖဴထက္မွာ တက္ရပ္ကတ္ေတ…..ဖိနပ္ပနာ ျခီဗလာနန္႔ ……….ယျပီးေဂ အပူအပင္ကင္းေရ အေခ်တိသဘာ၀ အတိုင္း တစ္ေယာက္ခါးေခ် တစ္ေယာက္ ဖက္ပနာ…….
“စြန္လာ သစ္ငုတ္လား၊ သစ္ငုတ္ဆိုထိုင္နိန္၊ စြန္ဆို ထလိုက္၊ ၾကက္မမေကာင္း ၾကက္ေခ်ေကာင္း ပိေယာင္ ပိေယာင္၊ ၾကက္မ မေကာင္း ၾကက္ေခ် ေကာင္းပိေယာင္၊ပိေယာင္” ………….ၾကက္မ မေကာင္း ၾကက္ေခ် ေကာင္း ပိေယာင္…..ပိေယာင္………ၾကက္မ မေကာင္း ၾကက္ေခ် ေကာင္း ပိေယာက္ပိေယာင္………….


ေဒေအာ္သံေခ် ကမၻာက ၾကားႏိုင္ပါဖို႔လားဂု ………………


( ဂီရိ မုန္တိုင္းၾကားက အသံတိ ရခိုင္သီြးရင္းတိရင္ထဲ ရိုက္ခတ္နိုင္ပါစီ )ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၁၂၊၁၁၊၁၀၁၀( ၁၉း၄၄)

Read More...