WhErE eVeR wE aRe, ThE oNlY pLaCe We CaLl HoMe Is ArAkaN!

Warmly Welcome to Arakan (ဘုရားသာသနာျမီ ေမာင္ရို.ရခိုင့္ဌာနီ)

ရခိုင္ေမာ္ဒန္ေရာ့(ခ္) (Arakan Modern Rock)

Thursday, 18 June 2009

ဆင္ဒေမာ္( ဆင္တက္ေမာ္) ေတာင္ သိုက္

ဆင္ဒေမာ္( ဆင္တက္ေမာ္) ေတာင္ သိုက္
.......................................................

သိုက္ဆရာ ငလံုးေတာင္တစ္ေယာက္ ဒေယာ ကားရားကားရားႏွင့္ တစ္ရြာ၀င္ တစ္ရြာထြက္ႏွင့္ လူငယ္စုေဆာင္းရီးလုပ္နိန္သည္။ သူသည္ စိတ္ထားၾကံ့ခိုင္ ထေထာင္မေမာင္းလူငယ္ အေယာက္ (၂၀) လိုအပ္လ်က္ဟိသည္။အေၾကာင့္မူကား ထို
လူငယ္ေခ်တိကို သူ. သိုက္စာအုပ္ညႊန္ၾကားခ်က္ ဆင္ဒေမာ္ ေတာင္ သိုက္လိုက္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ဆင္ဒေမာ္ ေတာင္သည္ ပိႏၷဲေခ်ာင္း ရြာႏွင့္ ခ်င္ရြာ ၾကားတြင္ဟိသည္။ ထိုေတာင္သည္ ရဖီးခ်ပ္ေတာက္ အနီး ကြ်ဲကူးျမစ္အစ မွနိန္၍ ပိနၷဲေခ်ာင္း
ကြ်န္းကို ကန္.လန္.ျဖတ္လ်က္ ျမင့္ဂါရြာသစ္ အနီး တြင္အဆံုးသတ္သည္။ ထိုေတာင္စြယ္၊ေတာင္းတန္းမ်ားသည္ ပိႏၷဲေခ်ာင္းကြ်န္သားမ်ား၏ သက္မီြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ အသက္သီြးေၾကာမ်ားျဖစ္သည္။
ထိုေတာင္တန္းမ်ားထက္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ေတာ္မူေသာ လွ်ာေသွ်ဓာတ္၊ မာလာဓာတ္ စသျဖင့္ ကိန္း၀ပ္စံပယ္လ်က္ဟိကတ္သည္။ သိုက္ဆရာ ငလံုးေတာင္သည္ ကြ်န္တစ္ကြ်န္းလံုး ကုန္ေအာင္ရွာမွ ထိုလူငယ္(၂၀)ကို စုေဆာင္း
မိေလသည္။ ပဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သိုက္လိုက္ျခင္းအလုပ္သည္ ကံေကာင္းလွ်င္ လရဒတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေရပိုင္ ကံမေကာင္းလ်ွင္ အသက္အႏၱရာယ္ၾကံဳရႏိုင္သည္ကို ထိုကြ်န္းက လူငယ္တိ နားလည္ထားကတ္သည္။ ထိုလူငယ္(၂၀)ကို သိုက္ဆရာသည္ သူ.ရို.တာ၀န္
ယူရဖို.အပိုင္းကို စိန္ေျပနေျပ သ်ွင္းျပနိန္သည္။ "မင္းရို.တိ အေသအခ်ာမွတ္ထားကတ္၊ မင္းရို. ေတာင္ထက္ကိုေရာက္စြာနန္. ေအးရမ ေက်ာက္ရဲတိုက္ၾကီးတစ္ခုတိြလိမ့္ေမ၊ ယင္းတိုက္အိမ္ၾကီးမွာ ျပတင္းေပါက္ အေပါက္(၂၀)ဟိေရ။ ျပတင္းေပါက္တစ္ေပါက္
မွာ တစ္ေယာက္က်စီတာ၀န္ယူရဖို.။ ယင္းပိုင္တာ၀န္ယူနိန္ေရခါ ... မင္းရို.ဘက္ကို နတ္သမီးေခ်တိပိုင္ တဗ်င္းလွေရ မမေခ် တိ လာျမဴေဆြကတ္လိမ့္ေမ၊ မင္းရို.လံုး၀ စကားျပန္မေျပာေက့၊ သူရို.ဘားက လက္ေဆာင္တိကိုေလ့ မယူေဂ့" ။ ၊ယင္းပိုင္ အေသ
အခ်ာမွာေလသည္။

လူငယ္ေခ်တိကလည္း ကတိ တိပီးျပီးေနာက္ သူရို.ျခီလွမ္းတိကို ဆင္ဒေမာ္ ေတာင္သို. စတင္ရိြလိုက္ကတ္သည္။ မညုင္းကိုင္းေခ်ာင္းကို ျဖတ္၍ စိမ္းစိုေသာ စပါးျခင္းတိကို ၁ နာရီးခန္. ျဖစ္ေသ်ွာက္ျပီးေနာက္ ဆင္ဒေမာ္ေတာင္သို.ေရာက္
ဟိလီသည္။ သိုက္ဆရာငလံုးေတာင္သည္ ေျမပံုတစ္ေခါက္ၾကည့္လိုက္ ကြမ္းတစ္ရာ စားလိုက္ႏွင့္ ထိုသိုက္ဟိရာသို. လူငယ္တိကို ဦးေဆာင္ေခၚလာသည္။ ေတာင္ထက္သို.အေရာက္ ေနာက္ မိနစ္(၂၀)ခန္.ၾကာလားျပီးေနာက္ ထိုရဲတိုက္ၾကီးကို တိြရေလသည္။
သိုက္ဆရာက တန္းခါးမၾကီးနားအေရာက္ နာမည္မသိေသာ ဂါထာတစ္ပုဒ္ရြက္လိုက္ျပီးေနာက္ တန္းခါးမၾကီး အလိုအေလ်ွာက္ပြင့္က်လာေလသည္။ သိုက္ဆရာ ငလံုးေတာင္္သည္ လူငယ္ေခ်တိကို ျပတင္းေပါက္(၂၀)တြင္ တစ္ေယာက္စီတာ၀န္ခ်ထားလိုက္ျပီး မိမိကမူ အေဆာက္အအံုၾကီး အေနာက္ဘက္ကို ဦးတည္ေသွ်ာက္လားလီသည္။ ကေကာင္းမၾကာလိုက္ အလြန္တစ္ရာမွ ထူးဆန္း၊မီြးၾကိဳင္လွေသာ မမ ကိုယ္သင္းအနံ.တစ္ခု ႏွင့္အတူ နတ္သမီးသမွ်လွပေသာ အပ်ိဳမေခ်တစ္က်ိပ္ အျပံဳးပန္းကိုယ္စီႏွင့္ လူငယ္ေခ်တိဘက္ကို ခ်ဥ္းကပ္လာသည္။ သိုက္ဆရာငလံုးေတာင္၏္ "အေ၀း သတိထားကတ္၊ငါ ေရႊတိ၊ေငြတိကို အထုပ္နန္.ထုတ္နိန္ယာ၊တစ္ခ်က္ေခ်" ဟုေသာအသံသည္ လူငယ္ေခ်တိကို သတိ၀င္စီလိုက္ျပီး လူငယ္ေခ်တိကလည္းစိတ္ခ် ဟုျပန္ေျပာလိုက္သည္။ ထို မမေခ်တိ ေျပာဆိုေသာအသံမ်ားသည္ နတ္ေစာင္းတီးသံပိုင္ နား၀င္ခ်ိဳလွျပီး ဧည့္ခံေသာ အစာအဟာရရို.သည္ ျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ လ်ွာရည္ပေပါက္က်စီသည္။ ယေကေလ့ လူငယ္ေခ်မ်ားသည္ သမာဓိကို အာရံုျပဳလ်က္ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုမမ ေခ်တိ မာယာ ေက်ာ့ကြင္းက လြတ္ကင္းလ်က္ဟိသည္။ ၁၉ ေယာက္ေျမာက္ေသာ လူငယ္ေခ်တိထံမွ တုန္.ျပန္မူတစ္စံုတစ္ရာ မရဟိေသာေၾကာင့္ ထိုအလွမယ္ရို.တိ ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္ဘက္ကို ဦးတည္ေသ်ွာက္လာလီသည္။

" ေမာင္ၾကီးနီေကာင္းပါယင့္လား၊ ေဒမွာ အကြ်န္ညီမေခ် အငယ္ဆံုးကို တစ္ေခါက္ေလာက္ၾကည့္ပါ" စသည္ျဖင့္ မိတ္ဆက္ခ်ဥ္းကပ္လာေလသည္။ ထို မမေခ်တိထဲတြင္ အလွဆံုးျဖစ္ေသာ ထိုမမေခ်ႏွင့္လူငယ္သည္ မ်က္စိတစ္ခ်က္အဆံုခံရျပီးေနာက္ တင္းထားေသာ သမာဓိတိ အရည္ေပ်ာ္လားလီသည္။ ထိုမမေခ်က ထိုလူငယ္ေခ် အပါးသို.တိုးကတ္လာျပီး စကားစျမည္ေျပာေလသည္။"ေမာင္ၾကီး ၊ မဟုတ္စြာတိကို လုပ္မနိန္ပါေဂ့။ ေမာင္ၾကီးပိုင္ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္ဟိေရ လူတစ္ေယာက္က ေဒပိုင္စြာတိကို မလုပ္သင့္ပါ။ ညီမေခ် ေမာင္ၾကီးကို ျမင္ျမင္ခ်င္းစြဲလမ္းမိလို. ေဒပိုင္ေျပာစြာပါ။ ေမာင္ၾကီးရာသေဘာတူေရဆိုေက ႏွမေခ်နန္.ေမာင္ၾကီးတသက္လံုး အတူနိန္ႏိုင္ပါေရ" စသျဖင့္ သီြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းလီသည္။ ထိုလူငယ္ေလ့ စိတ္ညြတ္ပါလတ္လ်က္"ႏွမေခ်ပိုင္ အလွမ်ိဳးေမာင္ၾကီးဘ၀မွာ တစ္ခါေလ့ မျမင္ဖူးပါ" ယင္းပိုင္ျပန္ေျပာမိလီသည္။ ယင္းေနာက္ထို မမေခ်က" ေမာင္ၾကီး အကြ်န္. ကိုပိုင္ဆိုင္သ်ွင္ေက၊အကြ်န္.နန္. အတူနိန္ခ်င္ေရ ဆိုေက ေဒပတီေခ်ကို လိုင္ မွာဆြဲလိုက္ပါ။ ေမာင္ၾကီးပိုင္ဆိုင္ခ်င္စြာတိ အားလံုးျပည့္လားပါလိမ့္ေမ" ဟုေျပာလ်က္ ထိုပတီးကို လွမ္းပီးေလသည္။ထိုလူငယ္သည္ သိုက္ဆရာ ငလံုးေတာင္၏ မယူေဂ့ ဟုေသာ အသံကုိ အလွပလွ မၾကားႏိုင္ဘဲ ထိုမမေခ်၏ အျပံဳးတိၾကား ဖေယာင္းတိုင္ပိုင္ အရည္ေပ်ာ္က်လားလီသည္။ ထိုလူငယ္သည္ ပတီးကို လိုင္ဘင္း၌ စြတ္လိုက္သည္ႏွင့္ အလြန္ၾကီးမားေသာ ရီလံုးၾကီးမ်ား ျပတင္းေပါက္တိက ၀င္ေရာက္လာကတ္ျပီး ေတာင္တစ္ခုလံုး ရီျပင္ၾကီးအျဖစ္သို.ေျပာင္းလဲလားလီသည္။ သိုက္ဆရာႏွင့္ ထိုလူငယ္ ရို.သည္ ကမ္းမျမင္ေသာ ထိုရီျပင္က်ယ္ၾကီးတြင္ မိနစ္ ၂၀ မ်ွေဇာႏွင့္ကူးခတ္ျပီးေနာက္ ကေကာင္းေညာင္းလာတက္ျပီး သီေဘးႏွင့္ရင္ဆိုင္နိန္ကတ္ရလီသည္။

ဆလီဖက္ရန္ရြာမွ ကုလားတစ္စုသည္ ဆင္ဒေမာ္ ရြာတြင္ ဆန္ေရာင္းရန္ ထိုေတာင္သို. ျဖတ္ေက်ာ္လာကတ္လီသည္။ ထိုကုလားမ်ားသည္ နျခင္းေၾကာင္ေတာင္ ေတာင္ထက္၌ ရီကူးနိန္ေသာ ထိုလူ ၂၁ ေယာက္အား ျမင္ေသာ္ ဆို.ေအာင္ရယ္ကတ္လ်က္၊ ပါးစ မွလည္း "လူရို. ၾကည့္ခ်က္..ဟဟဟဟ... ရခိုင္ဆားတိ ေတာင္ထက္မွာ နျခင္းတေတာင္ရီကူးနိန္ကတ္ေတ၊ ကေကာင္းရွဳး ေရကာ ေဟဆူရို." ဟုေအာ္ေျပာလိုက္လီသည္။ ထိုအသံေၾကာင့္ သိုက္ဆရာ ႏွင့္ လူငယ္တိ သတိျပန္၀င္လာလ်က္ ရီမ်ားလည္ အလိုအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ကြယ္လားလီသည္။ သီြးရဲရဲ၊သံရဲရဲ ႏွင့္ အသက္ေဘးမွ အင္ဒန္ေခ်ရာ လြတ္လားခေသာ ထိုလူ(၂၁) ၏ စိတ္ခံစားမူ အတိြအၾကံဳကို ထိုကုလားတိ နားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၁၈၊၀၆၊၀၉( ၂၀:၅၄)

0 comments: