WhErE eVeR wE aRe, ThE oNlY pLaCe We CaLl HoMe Is ArAkaN!

Warmly Welcome to Arakan (ဘုရားသာသနာျမီ ေမာင္ရို.ရခိုင့္ဌာနီ)

ရခိုင္ေမာ္ဒန္ေရာ့(ခ္) (Arakan Modern Rock)

Tuesday, 21 April 2009

ေအာ္ သၾကၤန္ သၾကၤန္


ေအာ္ သၾကၤန္ သၾကၤန္
..................................

ကိုယ့္ရပ္ ကိုယ့္ရြာ ကိုယ့္ျမီ ကိုယ့္ရခိုင္ျမီ နန္.၀ီးလာရစြာေလ့ ကေကာင္းၾကာဗ်ယ္မလားဂု။ေဒတန္းခူးလ ေရာက္ယာဆိုေက ငရို.ရြာလယ္က စံပယ္ပင္ မွာ သၾကၤန္ပြင့္တိ ပြင့္လို.ဟိလီဖို.။ ရြာက လူပ်ိဳေခ်တိ ဆိုေက အျပဳံးကိုယ္စီနန္.။အကြက္ကိုေခ်ာင္းနိန္ကတ္စြာ။ အယင္ခါဆိုေက အကြက္ေခ်ာင္းစြာမွာ ငါေလ့ပါေရ။ငါ အဂု လန္ဒန္ ကိုေရာက္နိန္ေရ။ လန္ဒန္ ကို စေကာ့တလန္ကနိန္ ဆင္းလာစြာ ငါအေၾကာင္းဟိေရ။ သၾကၤန္ဆိုေရ အငိြအသက္ေခ်တိကိုငါခံစားခ်င္လို.။ ေဒကိုေရာက္ခိုက္ငါရခိုင္ကိုဖုန္းဆက္စြာ။ စေကာ့တလန္က ရခိုင္ဖုန္းဆက္ရစြာမလြယ္ တျခားျဂိဳလ္တစ္ခုကိုဆက္ေရပိုင္။ ျခစ္တတ္ျခစ္တတ္ နန္.။ လူၾကီးမင္း ဆိုေရလူနန္.ေလ့ ရက္ျပတ္ ရက္ျပတ္တိြေရ။ထိုတစ္ရက္ႏွစ္ ရက္က ရခိုင္ကို ဖုန္းဆက္ေရခါ ဘုရားရီခ်ိဳးဖို.လားဖို.ပ်င္နိန္ ကတ္ေတလတ္။ ယင့္ခ်င့္ကို ၾကားစြာနန္. ငါမ်က္လံုးတိမွာ မ်က္ရည္တိ စြတ္လာေရ။ ငါကေကာင္း ငိုခ်င္လားေရ။ ဖံုးကိုဆက္ျပီးေကေျပာဖို. ငါမွာအင္အားမဟိခ။ ငါကေကာင္းငိုခ်င္လားေရ။အသိုက္နန္.၀ီးနိန္ေရငါ။ ဇာခါ ဇာဘ၀မွာ ငါ ရခိုင္သၾကၤန္ကို ငါတစ္ခါ ျပန္တိြရဖို.လဲ။ ဘုရားရီခ်ိဳလို.ျပန္လာေက ဇာျဖစ္ဖို.ေလ့ငါသိေရ။ သိေရအတိုင္းဗ်ာယ္ ငါရို.တိ ရြာထိပ္၀ က ရီဗံုးတိနန္.အဆင္းသင့္၊ အဘုေခ်တိဆိုေက ရီဇစ္တိနန္. တဗ်င္းၾကိဳးဖို. အသင့္။ ယင္းပိုင္း အားရဘားရ ကိုင္းဘလိုက္ခ်င္ေရ။ ေဒခ်င့္ငါစိတ္ကူးတိရာ။ ထိုတစ္ရက္နိန္.က ျမန္မာတိလုပ္စြာသၾကၤန္ပြဲကိုငါလားခီေရ။ေတးျခင္းေလ့ တစ္ပုဒ္တက္ဆိုပခသိမ့္ယင့္။ယေကေလ့ ငါမေပ်ာ္ ေျခာက္တိေျခာက္သတ္နန္. ငါဇာပိုင္မသိတိြေရ။ ငပိမပါ ဆားမပါပိုင္။ ျမန္မာစကား ျမန္မာေတးျခင္း တိ ငါးနားကို ႏိွပ္စက္ကတ္ေက။ ငါ ရခိုင္သားတိနန္. ရခိုင္သၾကၤန္ေတး ျခင္းအားရဘရ ဆိုျပီးေက ကြဲပါေကာင္က ပိုက္ခ်င္ေရ။ ငါရို.ရြာက လူတိဆိုေက ကေကာင္းေပ်ာ္ၾကီးက်တိ။ အေခ်ကအစ ၀ါၾကီးမ ၀ါၾကီးတိအဆံုး သၾကၤန္က်ရာယာဆိုေက သံုးဆယ့္တစ္ဖံု။ ငါဘၾကီးတစ္ေယာက္ဆိုေက သၾကၤန္က်ယာဆိုေက အရာလူတိဘားမွာရီအေလာင္းခံေကေလ့ ကိုယ့္မယားဘားမွာဆိုေက လံုး၀အေလာင္းမခံ။ ထိုတစ္ႏွစ္သၾကၤန္ခါ ငရို.အၾကီးသ်ွင္ လင္သယ္ကို ရီးေလာင္းခ်င္လို. ဖလားကိုင္ဘနာ ရြင့္ဘနာ လိုက္ယူလခစြာ ရြာအျပင္က ၂ မိုင္ ၃ မိုင္က်မွ ႏြားရံု နားမွာ မွီခီေရဆို၀ါ။ယေက လင္သယ္ကို ရီေလ့ေလာင္း နခ်ီးတိနန္. ေလ့ က်ိဳင္ဘခေရလတ္။ယင္ပိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိး။ တစ္ခ်ိဳ.ကေလေခ်တိဆိုေက သၾကၤန္ က်ယာဆိုဘနာ အကၤ ်ီကေကာင္းစစက္တိကို လက္ေမာင္းတိကနိန္ပိုင္ပလိုက္ကတ္လို. အိမ္က အမိသယ္ ရို. ငိုရဖို. ရာယ္ရဖို.ပိုင္။ သူရို. သၾကၤန္ mood တိကေလ့ တစ္မ်ိဳးတဖံု။ ၀ါၾကီးမတိအဖြဲ. တိကိုေလ့ၾကည့္တစ္ခ်က္။ အသက္က ၆၀၊၇၀ ။ သၾကၤန္က်ယာဆိုေက ေခ်ာ့ပန္ တိ အတို.ေခ်တိ၀တ္လို.။ မ်က္ႏွာခြက္တိမွာ မိတ္ကပ္အမ်ိဳးတစ္ရာ။ရြာက ၀ါၾကီးတိ အီးလို.နိန္ဖို.မရ။ ၀ါၾကီးတိနိန္ေရ အိမ္တိုင္းကိုလားဘနာစီ ရီေလာင္းကတ္ေတ။ ရြာလယ္က သၾကၤန္မ႑ပ္.မွာေလ့ က်က်ိဳပ္တိုးလို.စည္ေရ။ ရြာက အလွပေခ် ကလိန္.ေမေခ် တိဆိုေက ရီေလာင္းခံရစြာ လက္ခတ္မက်။ တခ်ိဳ.ဆိုေက မဖ်ားရေအာင္ ပါရာဆူတာေမာက္ ဆလံုးေဆာင္ထားရေရလတ္။မ႑ပ္ရိွမွာေလ့ ကကတ္စြာ ဘိတ္တိအိုင္တက္ပါေရ။ လွကတ္စြာ အိုင္စိမ္နိန္ေရ ကြ်ဲတိကိုၾကည္.။ယပိုင္ ျမြတ္ကတ္စြာ။ တခ်ိုဳ.ကေလေခ်တိဆိုေက နတ္ၾကီးတိ။ သၾကၤန္က်ယာဆိုေက အိမ္တိုင္းပတ္စိ ၀င္ဘနာ သံက်ပ္ထိုးကတ္ဖို. ဆုမခ်ေက သံခ်ပ္ထိုးလို.မျပီးယာ။ ဖဲ့သာ ပီးလိုက္မွ ရြင့္ကတ္ေတ။ယင္းၾကားထဲမွာ သံခ်ပ္ေလ့ထိုး သမီးကို ရည္းစားစကားေျပာဖို.ေခ်ာင္းနိန္စြာေကာင္ တိ ေလ့မကန္။ ယပိုင္ညုက္ေတ။ အေပ်ာ္ၾကီးလို. ရြာေျမာက္ဘက္က ေသာက္ရီကန္ထဲခုန္ခ်စြ လူပ်ိဳေခ်တိေလ့ ဟိသိမ့္ေရ။ယေက ၀ါၾကီးတိဘက္မွာ တတုတ္အဆဲခံ။
သၾကၤန္ျပီးလားေကေလ့ ထမင္းေပါင္းခ်က္စား၊ ရြာကလူၾကီး သူမတိကို ကန္ေတာ့ ၊ ဘုန္ၾကီးေက်ာင္းကိုဆြမ္ပို. ယပိုင္ခ်စ္ဖို.ေကာင္းေရ ရခိုင္ရိုးရာ ေတာဓေလ့ သဘာ၀တိဟိေရ။ ေအာ္သၾကၤန္ သၾကၤန္ ေျပာေကက်ီဖို.မဟုတ္။ ေဒတန္းခူးလ ေရာက္ယာဆိုေက ငရို.ရြာလယ္က စံပယ္ပင္ မွာ သၾကၤန္ပြင့္တိ ပြင့္လို.ဟိလီဖို.။ ပိေတာက္ ရနံ.တိ ၾကိဳင္လို.ဟိလီဖို.။ ရခိုင္သၾကၤန္ နန္. ပိေတာက္ကိုခ်စ္ေတငါ ဇာခါဘင္ေလ့ အားရဘရ ဆံုတိြကတ္ရဖို.ေလ့ဂု။ ေအာ္ သၾကၤန္ သၾကၤန္ ..................။

ေအးေမာင္( ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

2 comments:

အရွင္ပညိျႏၵိယ said...

ကေကာင္းလြမ္းဖုိ့ေကာင္းပါေရ မ်က္ရည္ေခ်တိက မ်က္ရိပ္အစနားေခ်ကုိ ေရာက္လားေရ.........အေစာ္ခါ ပေပ်ာ္ပပါးေခ် ရခုိင္သၾကၤန္ၾကီးကုိ ကိုယ္တုိင္ေပ်ာ္ႏုိင္ဖုိ့လဲ မသိပဗ်ာ............

Joe Joe said...

ကေကာင္းလြမ္းဖုိ့ေကာင္းပါေရ မ်က္ရည္ေခ်တိက မ်က္ရိပ္အစနားေခ်ကုိ ေရာက္လားေရ.........အေစာ္ခါ ပေပ်ာ္ပပါးေခ် ရခုိင္သၾကၤန္ၾကီးကုိ ကိုယ္တုိင္ေပ်ာ္ႏုိင္ဖုိ့လဲ မသိပါဗ်ာ............