WhErE eVeR wE aRe, ThE oNlY pLaCe We CaLl HoMe Is ArAkaN!

Warmly Welcome to Arakan (ဘုရားသာသနာျမီ ေမာင္ရို.ရခိုင့္ဌာနီ)

ရခိုင္ေမာ္ဒန္ေရာ့(ခ္) (Arakan Modern Rock)

Sunday, 25 July 2010

စကားလံုးရို႕ႏွင့္ဖိနိွပ္ျခင္း(၀ါ) ရခိုင့္လူအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီးရို႕ဘ၀

(၁) အားကိုးရွာစြာရာမလား ။
(၂) နင့္ ကို ငါ တတင့္တတယ္ထားႏိုင္ေရ ။
(၃) ထိုေကာင္မေခ် ဆရာ၀န္ေခ် နန္႔ ရလားေရ....တစ္ဘ၀လံုးအီးခ်မ္းဖို႔မလားေရ
(၄) ယင္းေကာင္မေခ် လင္သည္ အိမ္ဂ်ိန္နိီယာေရ.......
(၅) ေဒအေကာင္ မယားကိုလုပ္ေကြ်းနိုင္ဖို႔ေကာင္ကမဟုတ္ ။
(၆) ေဟး ....လင္ယူေရခါ ကို႔ကို လုပ္ေကြ်းႏိုင္ဖို႔ လူကို ရီြးယူရဖို႔ ............

ေဒကမၻာၾကီးမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားေရအမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကို ပထမဆံုး အသိအမွတ္ျပဳေရ မိတၱာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေတ။ ဇာကမၻာက ဇာအေကာင္ဇာပိုင္ဘင္ ေအာ္နီဘတ္ဇီ ဘုရားကို ဆရာလုပ္လို႔မရ။ ျမတ္စြာဘုရားေရ လူတစ္ေယာက္ အလားအလာဟိေရ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းတိကို ထိုးေဖာက္ျမင္နိုင္စြမ္းဟိေရ။ ကီသာေဂါတမီက ဘိကၡဳနီမ (ရဟန္းမ)

၀တ္ခြင့္ေတာင္းေရခါ ျမတ္ဘုရား လိုက္ေလ်ာ့ေတာ္မူေရ...ေဒခ်င့္ေရ ဘုရားသာသနာမွာ အမ်ိဳးသမီးရပိုင္ခြင့္တိကို အသိအမွတ္ျပဳခြင့္ျပဳေတာ္မႈျခင္းျဖစ္ေတ။ အလားအလာဟိေရ အရည္အခ်င္းတိကို လုိရာပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ေထာင္ပံ့ကူညီျခင္းျဖစ္ေတ...ဇာေကာင္က ဇာပိုင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊လူ႔အခြင့္အေရး ဇာပိုင္ပင္ဖင္ေခါင္းက်ယ္နိန္ဘတ္စီ ဘုရားလမ္းစိုင္ ေသြဖီလို႔မရ...ဘုရားခ်တ္မွတ္ခေရ လမ္းစိုင္တိယာ............

ေဒနိန္ရာမွာ ဆက္ေျပာရဖို႔ဆိုေက ထူးဆန္စြာတိလားတိြေရ၊ ဗုဒၶဘာသာကို စႏၵသူရိယမင္းလက္ထက္ကဘင္သက

္၀င္ယံုၾကည္ပါလတ္ေတ ရခုိင္ျပည္မွာ အမ်ိဳးသမီးတိရသင့္ေရ၊ ျဖစ္သင့္ေရ အေျခအေနတိ ရခိုင့္လူ႔အသိုင္းအ၀န္းက ဖန္တီးမပီးနိုင္သိမ့္၊ ေထာက္ပ့ံမပီးနိုင္သိမ့္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတိ ကို္ယ္တိုင္ကေလ့ လက္ဟိျဖစ္ပ်က္နိန္ေရအေျခအေနအေပၚမွာ ျခီနိန္ပံုေပါက္ကတ္ေတ။ အထက္က အကြ်န္ရီြးခေရ အကၡရာ အစိုင္လိုက္စြာတိကို ေလ့လာသံုးသပ္ေ၀ဖန္ၾကည့္ကတ္ပါဖို႔။

(၁) အားကိုးရွာစြာရာမလား ။

နားေထာင္လို႔ေကာင္းေရ၊ သနားဖို႔ေကာင္းေရ၊ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေရ အေျပာေခ်တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေတ၊ ေယေဂေလ့ ေဒစကားေနာက္မွာ အကန္႔အသတ္မိ စြမ္းအား(၀ါ) ဗီဇ တစ္ခုကို ေျပာလိုက္ေတ အမ်ိဳးသမီးကို္ယ္တိုင္က လက္ေျမွာက္အရံႈးပိီလိုက္ေတဆိုစြာ အရိပ္မက်လိုက္ကတ္။ ရခိုင္သမေခ်တစ္ေယာက္ ျမန္မာေခ် တစ္ေယာက္နန္႔ ရလခေရခါ၊ တျခားလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္နန္႔ရလခေရခါ ထံုးစံအတိုင္းရခုိင္သားတိ အျပစ္တင္ကတ္ေတ၊ ယင္းပိုင္ခါ မမေခ်ရို႕ျပန္ေျပာေရ အားကိုးရွာစြာရာမလားလတ္၊ ရခုိင္သားအရက္သမားကိုယူေဂ ငါးပါးေမွာက္ဖို႔ပါလတ္၊ ဇာရခိုင္သမ ဇာနန္႔ဘင္ရရ ၊ ယင္းခ်င့္ကို အကြ်န္မဆိုလို၊ ေယေဂေလ့ အားကိုးရွာစြာမလားဆိုေရ စကားကို အကြ်န္ လားစိတ္၀င္စားမိေရ၊ ေဒစကားလံုးေရ ရခိုင္၊ ျမန္မာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ တြင္က်ယ္နိန္ေရ စြမ္းအားၾကီးမားေရ စကားလံုးတစ္လံုးျဖစ္ေတ၊ မမဆိုေက အားကိုးရွာရဖို႔ဆိုေရ အေတြးအေခၚတစ္မ်ိဳးကို သီြးထဲကုိ ဆီးထိုးပီးလိုက္စြာနန္႔တူေရ၊ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးမႈ၊ မိမိ ျခီေထာင္မိမိရပ္မႈ၊ မိမိ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းကို ယံုးၾကည္မႈ၊ မိမိ ကို္ယ္မိမိ ေလ့လာသံုးသပ္နိုင္မႈဆိုေရ လူသားတစ္ေယာက္ ပင္ကု္ိယ္စြမ္းပကရို႕ကို ေဒစကားလံုးက သံခ်ီးစားလားေရ။ ေဒ အားကိုးရွာစြာရာမလားဆိုေရ စကားလံုးကို အေျခအေနအရ ရခိုင္ျပည္ထဲမွာ ဆဆင္းရရဲနန္႔ ဘ၀ ရုန္းကန္နိန္ရေရ ရခိုင္သမေခ်တစ္ေယာက္က ေျပာေရဆိုေက တစိေခ် သဟဇာတက်ဖို႔သိမ့္..ေယေဂေလ့ ေဒပိုင္စကားလံုးတိကို ေယာက်ၤားတိနန္႔ရင္ေဘာင္တန္းဖို႔ၾကိဴးစားနိန္ကတ္ေတ ရခိုင္သမတိပါ လက္ကိုင္ထားစြာေရ တစိေခ် အ့ံၾသဖို႔မေကာင္းလား....

(၂) နင့္ ကို ငါ တတင့္တတယ္ထားႏိုင္ေရ ။

အလွပလ စိုင္းစားၾကည့္ေက ေဒအေျပာေရ ကေကာင္းရိုင္းစိုင္းေရ အေျပာမ်ိဳးလို႔အကြ်န္ထင္ေရ..ေဒခ်င့္ အကြ်န္႔အထင္...စာဖတ္ေတလူတိေလ့ ကိုယ္ထင္ခ်င္ပိုင္ထင္နိုင္ေရ။ ကိုင္...ေဒစကားလံုးကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ကတ္ပါဖို႔....ေဒစကားေရ ေယာက်ၤားတိေျပာျဖစ္ေတစကားျဖစ္ေတ....ကိုယ္ခ်စ္ေတခ်စ္သူကိုျဖစ္ဇီ ကိုယ္လက္ထပ္ျဖစ္ဖို႔ ရည္စူးထားေရ မမေခ်တစ္ေယာက္ကို ေယ်ာက်ၤားတိကေျပာေရ နင့္ကိုငါ တတင့္တတယ္ထားနိုင္ေရလတ္။ ေဒစကားေရ အေျပာရလြယ္သေလာက္ကေကာင္း စြမ္းအားၾကီးေရပိုင္..လဘား၀ေရ အေတြးအေခၚတိပါ၀င္ေရ။ ရခိုင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အိမ္သ်ွင္မတိေရ အိမ္သ်ွင္တိနန္႔ ရင္ေဘာင္တန္းပနာ ဘ၀ကို ရုန္းကန္ကတ္ရေရ။ ရခိုင္သမတိေရ တျခားကမၻာက မမတိနိုင္းဆာေဂ ဘ၀ကို ပိုျပီးေဂ သတၱိဟိဟိနန္႔ ရင္ဆို္င္နို္င္စြာတိြရေရ။ လင္သည္က ခရီးလားေက မယားသည္က ငရုတ္ပင္ပ်ိဳး၊ အေခ်တိက တစ္ဘက္နန္႔ အိမ္မႈကိစၥအ၀၀ ကို ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္နိုင္ေရ သတိၱဟိကတ္ေတ။ ေယေဂေလ့ မမဆိုေက အားနည္းသူ အားကိုးရွာရဖို႔ တတင့္တတယ္ထားနိုင္ေရ ေယာက်ၤားရွာရဖို႔ ဆိုေရ အေတြးအေခၚတိ၀င္လာေအာင္ ယင္းပိုင္စကားလံုးတိနန္႔ ဖိန္နိွပ္ခံနိန္ကတ္ရေရ။ ယင္းပိုင္ဖိနိွပ္ျခင္းတိေရ လူသားရို႔ အကန္႔အသတ္မ့ဲဖန္တီးနိုင္ေရ စြမ္းအားတိကို ျဂင္းကပ္စီေရ။ အမွန္ဆိုေဂ မမေလ့ အမိ၀မ္းထဲမွာ သာမန္မ်က္စိနန္႔မျမင္ေရ ဆဲလ္တစ္ခုနန္႔စလာေရပိုင္ ေယာက်ၤားတိေလ့ ယင္းပိုင္စယင္းနန္႔လူျဖစ္လာကတ္ရစြာ.......။.

ဖိုမ သဘာ၀အရ အသြင္အျပင္ အေတြးအေခၚ ပံုပန္းသဏၱန္ တစ္ိေခ် ကြာျခားစြာကလြဲလို႔ မမနန္႔ ေယာက်ၤားေရ ဖန္တိီးနိုင္ဖို႔စြမ္းအားကြာျခားျခင္းမဟိ။ ဇာလူက ဇာသူ႔ကိုေလ့ တတင့္တတယ္ထားနိုင္စရာမလို.....ဗုဓၵအေတြးအေခၚအရ လင္၀တ္၊မယား၀တ္ဟိသင့္စြာကိုအကြ်န္လက္ခံေရ...သာယာခ်မ္းေျမ့ၾကည္ႏႈးဖို႔ေကာင္းေရ အိမ္ေထာင္မႈဘ၀တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ လင္၀တ္မယားတိစြာ လိုက္နာသင့္ေရ လိုက္နာဖို႔လိုုအပ္ေတအရာတိ ေယေဂေလ့ ဇာလင္ေယ်ာကၤ်ားကမွ အိမ္သ်ွင္မကို တတယ္ထားနိုင္စရာမလို...ေဒစကားေရ သသမတ္ အနိုင္ယူျခင္းတစ္မ်ဳးိနန္႔တူေရ....အ၀ီးကုိမၾကည့္ခင္ အကြ်န္႔ ဘာဘာနန္႔အမင္ကိုေျပာျပေမ..အကြ်န္ရို႕တိ ကြ်န္းမွာနိန္ေရလူတိ...ရခို္္င္ျပည္စီးပြားေရအေၾကာင္းကိုအက်ယ္ခ်ဲမရီြးခ်င္ယာ..ရခုိင္ျပည္ေရ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေတ။ လက္တဆုပ္စာ လူတန္းစားတိကလြဲလို႔ ၄ သန္းေလာက္ဟိေရ ရခိုုင္တိေရ အသက္တစ္ေခ်ာင္ရပ္တည္ေရ ျဖစ္တည္ပိုင္ရုန္းကန္နိန္ရေရ........အကြ်န္ရို႕ဘာဘာ မိုးခါ စပါးစိုက္ေတ..ပြင့္လင့္ရာသီမွာ ခရီးလားရေရ တနားေလ့ အျငိမ္နိန္ဖို႔မရ ယင္းပိုင္ ဘာဘာ မဟိခါ အမင္တစ္ေယာက္ ေဆာင္းရာသီ ငရုပ္ပင္စိုက္ အိမ္က အေခ်တစ္ရီြကို ေကြ်းေမြးျပဳစု.....ခ်မ္းသာေဂေလ့ ခ်မ္းသာေလ်ာက္ ဆင္းရဲေဂေလ့ ဆင္းရဲေရအေလ်ာက္ရခိုင္သမတိစြာ ပီးလာေရ တာ၀န္ကို ေကြ်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ကတ္ေတ....ေဒကိစၥမွာ အဘာကအမင္ကို တတင့္တတယ္နိန္ဇီခ်င္ဖို႔ ယေဂေလ့ အဂြင့္လက္တိြက်လာေရခါ မမ ပါ ေယာက်ၤားပါ အိမ္ေထာင္မႈတစ္ခု သာယာ အီးခ်မ္းေအာင္ တာ၀န္ယူကတ္ရေရမလား....

(၃) ထိုေကာင္မေခ် ဆရာ၀န္နန္႔ရလာေရ..တသက္လံုးအီးခ်မ္းဖို႔မလားေယ

(၄) ယင္းေကာင္မေခ် လင္သည္ အိမ္ဂ်ိန္နိီယာေရ


နံပါတ္စိုင္(၃) နန္႔ (၄) ကို တစ္ေပါင္တည္း ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ကတ္ေမ၊ အကြ်န္အထက္ကေျပာခေရပိုင္ မမေခ်ဆိုေဂ အားကိုးရွာရဖို႔ လင္သည္ဆရာ၀န္၊ အိမ္ဂ်ိန္နီယာဆိုေဂ ဂုဏ္တင့္တယ္ေရ ယပိုင္အေတြးအေခၚမ်ိဳးတိ ရခိုင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတိမွာ ရာစုႏွစ္ဇာေလာက္ထိ တြဲကတ္နိန္ေမေလမသိ။ ဇာလူက စခါေလ မသိ ေနာက္ယိုင္ေက်းမႈတစ္မ်ိဳးဟိသိမ့္ေရ ပညာတတ္၊ ဆရာ၀န္၊ အိမ္ဂ်ိန္နိီယာ၊ စစ္ဗိုလ္ဆိုေရ ရခိုင္တိကို ရခိုင္လူဂုဏ္တန္အသိုင္းအ၀ိုင္းတိက ဖဲသာပီးပနာ၀ယ္လတ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ထိ Civilisation ျဖစ္ပါလတ္ေတ ေဒလုူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေဒပိုင္အေတြူးအေခၚတိ ဆားငန္၀င္နိန္စြာရွက္ဖို႔ေကာင္းေရ။ လူသားတစ္ေယာက္ပင္ကို္ယ္လက္ခံနိုင္ေလာက္ေတ အမႈအက်င့္တိကို ေဒအသိုင္းအ၀ိုင္းတိကသစၥာေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေတ။ လူ႔သဘ၀ ကို စိန္ေခၚျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေတ။ ထားလိုက္ကတ္ေမ ေခါင္းစိုင္နန္႔ မအပ္စပ္လို႔။ အထက္က စြာကို ဆက္ရဖို႔ဆိုေဂ ရခိုင္ျပည္က ဆရာ၀န္တိေတာ့ခါ သာမန္လူတန္းစားတစ္ေယာက္ထက္အဆင္ေျပေရ၊ ဂုဏ္ေလ့ ဟိေရဆုိစြာေတာ့ခါ လက္ခံနိုင္ေလာက္ေတ ေယေဂေလ့ မမေခ်တစ္ေယာက္ေရ အားကိုးရွာသင့္ေရ ဆုိေရ ဟခရီက်သိီအိုေရ တစ္မ်ိဳးနန္႔ ဆရာ၀န္ကို လက္ထပ္ယူသင့္ေရဆိုေရ အေတြးအေခၚမ်ိဳးေရ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည့္မႈဆိုေရ မီြးရာပါလိုတရ လူသားစြမ္းအားတစ္ရပ္ကို သံခ်ီးတက္ဇီေရ။ ဇာလူဇာဆရာ၀န္ အိမ္ဂ်ိန္နိီယာ ျဖစ္ပတ္ဇီ လူသားတိုင္းမွာေရ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းစြမ္းအားတစ္မ်ိုဳးကို္ယ္ဇီဟိကတ္ေတ။ လင္ယူခါ ဆရာ၀န္ကို ယူဖို႔မွန္းဖို႔အစား ငါဆရာ

၀န္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုေရ ယံုၾကည့္မႈစြမ္းအားတစ္မ်ိဳးသီြးထဲထည့္ပီးသင့္ေရ

ေဒေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈပါ ဆံုးရံုႈးမႈပါ ယံုၾကည္မႈနန္႔စေရဆိုစြာကို ရခုိင္မ်ိဳးဆက္သစ္တိ သေဘာေပါက္သင့္ေရ။ တစ္ခုခုကို လုပ္နိုင္၊မလုပ္နိုင္လို႔ ယံုၾကည္မႈႏွစ္ခုလံုး မွန္ေရ။ တစ္ခုခုကို မလုပ္နိုင္လို႔ ယံုၾကည္လိုက္စြာေရ ကိုယ္သီြးေၾကာကို ကိုယ္ပိတ္လိုက္စြာနန္႔တူေရ။ အန္ေထာ္နီရိုဘိန္း(စ္) က ေျပာဖူးေရ.... လူတိစြာလတ္ ငပ်င္ေထြတိမဟုတ္လတ္ လူသားကို္ယ္ဇီမွာ ပုန္းနိန္ ငံုနိန္ ျမံဳနိန္ေရ ပန္းတိုင္တိဟိေရလတ္၊ ယင္းပန္းတိုင္တိကရာ သူရို႕ကို မလႈပ္နိုင္ကတ္ျခင္းျဖစ္ေတလတ္။ ရခိုင္မသေခ်တိပထမဆံုးသိထားရဖို႔စြာက လုပ္နိုင္စြာ အားလံုးကို အကန္႔အသတ္မ့ဲလုပ္နိုင္ျခင္းနန္႔ အေကာင္းဆံုးမိတၱဴပြားနိုင္ျခင္းဆိုစြာတိျဖစ္ေတ။ ရိွတ္စပီးယား စကားကို ေဖာက္သည္ခ်ရဖို႔ေဂ အကြ်န္ရို႕ခႏၵာကိုယ္စြာ အကြ်န္ရို႕ဥယာဥ္တိျဖစ္ျပီးေက အကြ်န္ရို႕ စိတ္ဆိုစြာ အကြ်န္ရို႕ ဥယ်ာဥ္မႈးတိ ပါလတ္..........။

(၅) ေဒအေကာင္မယားကိုလုပ္ေကြ်းနိုင္ဖို႔ေကာင္ကမဟုတ္။

(၆) ေဟး ........လင္ယူေရခါ ကိုယ့္ကိုလုပ္ေကြ်းနိုင္ဖို႔လူကို ရီြးယူရဖို႔။


ရခုိင္လူမ်ိဳးဆိုေဂ ေဒစကားတိနန္႔စိမ္းဖို႔မဟုတ္။ အကြ်န္ဆိုေဂ အေခ်ကဘင္ၾကားဖူးနိန္က် အကြ်န္က ပပိန္ေခ်ျဖစ္လို႔အေခ်ခါကပင္ မယားလုပ္ေကြ်းႏိုင္ဖို႔လူမဟုတ္လတ္ ယပိုင္ကစပ္ခံဖူးေရ..အကြ်န္ေလ့ အေခ်ဘာသာဘာ၀ ျပန္ေျပာဖူးေရ မယားလုပ္ေကြ်းဖုိ႔လူျဖစ္လာစြာမဟုတ္လို႔........အေခ်ဘာသာဘာ၀အနိုင္လိုခ်င္ေရစိတ္နန္႔ေျပာမိခေရ စကားေခ်ကို ျပန္သံုးသပ္မိေဂ မွန္ေရပိုင္တိြေရ....လင္လုပ္ေကြ်းကိုေမ်ာ္ပနာ ခိုင္းစြာကိုရာလုပ္တတ္ေတ မမမ်ိဳးကိုေလ့ေရွာင္သင့္ေရ။ မမေခ်တိေလ့ လင္လုပ္ေကြ်းမွ အီးခ်မ္းဖို႔ လုပ္ေကြ်းနိုင္ဖို႔လူကိုမွ ရီြးယူရဖို႔ဆိုေရ ၾကာအိုက် အေတြးအေခၚတိကို ျခီျပားသတ္သင့္ေရ။ ကမၻာကို မၾကည့္ေဂ့ ရခိုင္ျပည္အနီးတ၀ိွက္ကိုၾကည့္.။ အာသွ်တိုက္နိုင္ငံသမၼတတိမွာ အမ်ိဳးသမီးတိ အမ်ားၾကီးပါ၀င္လာေရ...ႏိုင္ငံတကာက သမၼတအၾကံပီးတိ၊ နိုင္ငံျခားေရးရာ၀န္ၾကီးတိ၊ လံႈျခံဳေရအၾကံပီး၀န္ၾကီးတိ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊အေတြးအေခၚသမားအဆံုး အမ်ိဳးသမီးတိ ထိပ္ဆံုးကပါ၀င္လာေရ...။ရခုိင္သမတိႏိုင္ငံသမၼျဖစ္ရဖို႔ေျပာနိန္စြာမဟုတ္။ ရခုိင္ျပည္မွာ ဟိေရ ရခိုင္သမတိစြာ တျခားနိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီးသမၼတ ထိထက္ တာ၀န္တိမ်ားကတ္ေတ.....ယင္းခ်င့္ကို အကြ်န္နားလည္ေရ..ေယေဂေလ့ ရခုိင္အသိုင္းအ၀ိုင္းတိ ထဲမွာ စကားလံုးတိနန္႔ဖိနိွပ္မခံရဖို႔အကြ်န္အၾကံဳျပဳနိန္ျခင္ျဖစ္ေတ။ သားကိုသခင္ လင္ကိုဘုရားဆိုေရ ဟခရီ စကားပံုတိကို ရခုိင္သမတိစြဲကိုင္ထားဖို႔မလို...အကြ်န္အေခ်ခါ အမင္က ထဘီရုပ္ခိုင္းေရ အကြ်န္ကေျပာေရ မရုပ္နိုင္ နိတ္လတ္ေမေၾကာက္ေတလို႔ ေယခါအေဘာင္သ်ွင္ နင္ဇာအေခါင္းကထြက္လာစြာေလလတ္...အေဘာင္သ်ွင္ေျပာစြာ အလွပလမွန္ေရ...

လွ်ာတစ္ေခ်ာင္းေရ အရာရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္တီးနိုင္ေရ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရကမ္းလွမ္းေရေလ့ လွ်ာျဖစ္ေတပိုင္၊ စိန္ေခၚစြာေလ့ လ်ွာျဖစ္ေတ၊ ခ်စ္စကားဆိုေဂေလ့ ေဒလွွ်ာ အမုန္းစကားဆိုေဂေလ့ ေဒလ်ွာ၊ လ်ွာေၾကာင္းျဖစ္လာေရ အသံေရ လူ႔အတြင္းစိတ္၊ အတြင္းရုပ္ကိုထင္ဟပ္စီနိုင္ေရ။ ယင္းပို္င္ဆိုေက အဂုလက္ဟိေျပာဆိုသံုးႏႈန္းနိန္ကတ္ေတ အကြ်န္ရို႕အသိုင္းအ၀ိုင္းကစကားလံုးတိစြာ ကိုယ္ရို႕အမ်ိဳးသမီးထုကို ဖိနိွပ္နိန္ျခင္းလားလို႔ အကြ်န္မီးခြန္းထုတ္ခ်င္လာေရ။ ယင္းပိုင္စကားလံုးတိနန္႔ သြန္သင္သည္ျဖစ္စီ၊ယိုင္ေက်းမႈ၊ လူေဘာင္တန္ဖိုးတစ္ခုအနိန္နန္႔ က်င့္သံုးသည္ျဖစ္စီ လူ႔သားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္အက်ိဳးမဟိေရ ဆားမရ ရီမရ အေျပာအဆိုအသံုးအႏႈန္းတိကို အကြ်န္ရို႕ ေလးဘက္ေလးစိက သံုးသပ္ဖို႔အခ်ိန္က်ဗ်ာယ္ေၾကာင္းအကြ်န္ရီြးသားတင္ျပလိုက္ပါေရ။မွတ္ခ်က္။......။ အကြ်န္ေရ ၀ါသနာသွ်င္စာရီြးေရလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေရ။ မွန္မမွႏ္ပပြင့္လလင့္ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးနိုင္ပါေရ။ လိုနိန္စြာတိဟိေကေလ့ ေ၀ဖန္အၾကံဳျပဳကတ္ပါရန္ေတာင္းခံအပ္ပါေရ။ လိုရာပန္းတိုင္ကိုေရာက္နိုင္ကတ္ဇီ။ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၂၀ ဇူလိုင္ ၂၀၁၀(၀၉း၂၂)

0 comments: