WhErE eVeR wE aRe, ThE oNlY pLaCe We CaLl HoMe Is ArAkaN!

Warmly Welcome to Arakan (ဘုရားသာသနာျမီ ေမာင္ရို.ရခိုင့္ဌာနီ)

ရခိုင္ေမာ္ဒန္ေရာ့(ခ္) (Arakan Modern Rock)

Friday, 10 July 2009

ကြ်န္းသားငမန္း ေအးေမာင္ ႏွင့္ စစ္ေတြျမိဳ့ က စက္သီး











က်ဳပ္လလူး၊ျပာလလူး ႏွင့္ ပိႏၷဲေခ်ာင္းကြ်န္းတြင္ မီြးဖြားခေသာ ကြ်န္းသားငမန္းေအးေမာင္ တစ္ေယာက္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ ၈တန္းကို ေအာင္ျမင္လီသည္။ ထိုေအးေမာင္အား အမိ၊ဘ ဆင္းရဲ၍ ေက်ာင္းဆက္မထားႏိုင္သျဖင့္သူ.အဖက စစ္ေတြျမိဳ. ဘုရားၾကီးေနာက္တြင္တည္ဟိ
ေသာ ဘုန္းၾကီးတစ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌အပ္ႏွံလီရာ သူသည္ ဘုန္ၾကီးေက်ာင္းသား ဂုဏ္ကို ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္၌ ထိုက္တန္စြာ ဆြတ္ခူးရဟိလီသည္။ ေအးေမာင္ ၏ ကံဇာတာကို တြက္ခ်က္မိေသာ သူ.အဖက အထက္တန္းပညာ သင္ၾကားရန္
လယ္မထြန္ခိုင္းဘဲ စစ္ေတြျမိဳ. ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ အပ္ႏွံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသားေအးေမာင္သည္ အမွတ္(၂) ေက်ာင္းသို. တထည္တည္းဟိေသာ ေက်ာင္းစိမ္းဒေယာ ကို၀တ္လ်က္ ဘ၀င္ သံုးပိႆာ ျဖင့္အထက္တန္းပညာ
ရပ္မ်ားကို သင္ၾကားလ်က္ဟိသည္။ ေက်ာင္းပထမ တက္စနိ၌ မိမိကိုယ္ကို ဇာကလဲဆိုစြာကို အတန္းထဲ၌ မိတ္ဆက္ရလီသည္။ အတန္းေဖာ္တိကသူရို.နီရာေဒသကို ၀င့္ၾကြားစြာျဖင့္ ေျဖၾကားလ်က္ဟိ၏ ။ ဥပမာ...ကန္းနားလမ္းက၊ေက်ာင္းတက္လမ္းက
၊မိဇံက ထိုသို.ေျဖၾကားကတ္လီသည္။ ကြ်န္သား ေအးေမာင္ အလွည့္သို.ေရာက္ေသာအခါ သူ၏အေျဖေၾကာင့္ တတန္းလံုး ရြာျပိဳေအာင္ရယ္ကတ္လီသည္။ ပဇာေၾကာင္းဆိုေသာ္ သူ၏အေျဖမွာ "ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက" ဟု၍ ျဖစ္၏။ ကြ်န္းသား ေအးေမာင္
သည္ စစ္ေတြျမိဳ. သမ အတန္းေဖာ္တိ ဘက္တြင္ အဟားခံရေသာ္လည္း ဆရာမ က ပပြင့္လလင့္ ရရိုးသသား ေျပာသည္ဟုခ်ီးက်ဴးလီသည္။ ထိုကြ်န္သားေအးေမာင္ ေက်ာင္းသို.လာလ်ွင္ တခ်ိဳ.အတန္းေဖာ္ေကာင္မေခ်တိက ဆရာေတာ္လာရာ လမ္းဖယ္
ပီးကတ္ စသည္ျဖင့္ ေအာ္ကတ္လီသည္။ ေယဘင္ေကေလ့ ေအးေမာင္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ ေကာင္မေခ်အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ပဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေအးေမာင္သည္ ၉တန္း အဂၤလိပ္စာ တိကို အထစ္အေငါ မဟိဘဲ အရည္ၾကိဳေသာက္နီျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။ ေအးေမာင္အတန္းတြင္ မမေခ်တိ အဂၤလိပ္စာ ညံ့ကတ္လီသည္။ထိုဟာကြက္အား ေအးေမာင္ ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


နိဒါန္းရွည္လားစြာကို ေတာင္းပန္ပါသည္။ ေျပာသ်ွင္သည္မွာ စက္သီးကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ေအးေမာင္သည္ ငါးခူတစ္ေကာင္ကို ရီထဲ၌ စမ္းဖမ္းႏိုင္သည္။ ငါးမွ်ားရန္ ကြ်ဲကူးျမစ္ အလယ္ေက်ာက္ကို ကိုင္းတန္ကို ပါးစ မွာကိုက္လ်က္ ကူးႏိုင္ပါသည္။ ရီဘေဘာင္းျပည့္နိန္ေသာ လယ္ဇြ တြင္ တစ္ရက္လံုးေဘာလံုးေက်ာက္ႏိုင္သည္။ ယေကေလ့ ကြ်န္းတြင္ စက္သီးပင္ မဟိ၍ အသက္ ၁၃၊၁၄
အရြယ္ထိ စက္သီမျမင္ဖူးပါ။ စစ္ေတြျမိဳ.တြင္ စက္သီးစီးနိန္ကတ္ေသာ ေကာင္ေခ်၊ေကာင္မေခ်တိ ကိုၾကည့္လ်က္ ေအးေမာင္သည္ စက္သီးစီးခ်င္စိတ္ႏွင့္ က်င္ကိုင္နိန္ရလီသည္။ ထိုေၾကာင့္ စက္သီး စီးစီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေအးေမာင္ ဆံုျဖတ္လိုက္ပါသည္။ ဆရာ
ေတာ္က ၀ါကြ်တ္လွ်င္ ပီးေသာ ဒဂၤါး အသစ္ေခ်တိ ကို စုထားလ်က္ ေႏြရာသီ တြင္ စသီးေခ် ငွားလ်က္အသားကုန္ေလ့က်င့္လီသည္။ စက္သီး မူန္.စိေခ် ႏွင့္က်င္ကိုင္နိန္ေသာဘေဘာင္သံ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း သားေအးေမာင္ကို ကုန္တန္းက ရီခတ္ရန္လာေသာ
ေကာင္မေခ်တိက နိတိုင္း ၀ိုင္ဟားကတ္လီသည္။ ဇာပိုင္ဘင္ဆိုဆို ေအးေမာင္သည္ ဇနက မင္းသားလံုးလျဖင့္ ျခီက်ိဳး၊ ဒူးက သီြးတိ စစယိုေအာင္ထိ အသားကုန္ က်င္ကိုင္လီရာ ၂ လအၾကာတြင္ စီးတက္လာလီသည္။ ထို စီးတက္သည့္နိတြင္ မိူရမ်က္ႏွာမ်ိဳး
ႏွင့္ စက္သီးကို အသားကုန္ႏွင္းလ်က္ ပိုင္ခ်င္အိမ္သို.လားအပ္ရာ အရွိန္ကို မထိန္းႏိုင္ဘဲ ၀ကၤဘာကြင္း၌ မုန္းတီဆိုင္မွ မုန္းတီေသာက္နိန္ေသာ အသက္ ၄၀ အရြယ္အရီးတစ္ေယာက္ တင္သားကို ၀င္တိုက္ရာ ထိုေအးေမာင္မွာ ဆီးေဆာက္ကေရာက္ႏွင့္
ၾကံဳရလီသည္။ မုန္.တီသယ္မသည္ ေအးေမာင္ကို ပန္းတိျဖင့္ၾကဲခ်လီသည္။ ေအးေမာင္လည့္ ပုရစ္ေခ် မ်က္ႏွာျဖင့္ စစ္သီးကို ဆက္စီးလားလီသည္။


ေနာက္ ၃ လခန္.အၾကာတြင္ တစိေခ် ကြ်န္းပါလတ္လီသည္။ခင္မင္ရေသာ ျမိဳ့သားသူငယ္ခ်င္းတိက ေအးေမာင္အား ညဇာဘက္ စစ္ေတြျမိဳ.တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းမၾကီးထက္သို.စက္သီးစီရန္ လာေခၚခ်ိန္ စာမဖတ္ဘဲ ေမ်ာ္တက္လာလီသည္။ ဆရာေတာ္
သိလ်ွင္ ေအာက္သေကာ္ အႏွက္ခံရမည္ကိုေၾကာက္သျဖင့္ ကိုယ္ဖြပညာကို တရုတ္သိုင္းစာအုပ္တိဖတ္လ်က္ေလ့က်င္ထားရလီသည္။ေဒပိုင္ စက္သီးမစီးတက္ စီတက္အခ်ိန္တြင္ ျမိဳ.ထဲ စက္သီးစီးထြက္ရေသာ အရသာသည္ရီြးျပရန္ခက္ပါသည္။ တညနိန္တြင္
စက္သီးအင္ဒန္စီးတတ္နိန္ယာျဖစ္ေသာ ထိုေအးေမာင္အား သူငယ္ခ်င္း ၄ေယာက္က တဘက္ႏွစ္ေယာက္စီၾကားညွပ္လ်က္ လက္မၾကီးထက္စက္သီးစီထြက္ကတ္လီသည္။ ကေကာင္းမၾကာလိုက္ Palace ဟိုတယ္ရွီအေရာက္တြင္ ဘေဘာင္းျမည္ပနာ
တန္းသိမ္ျပတ္လဲက်ရာ ထိုျမိဳ.သားသူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ ကြ်န္းသားေအးေမာင္ေၾကာင့္ စေလာင္းေပၚ အရွက္ကြဲရလီ၏။ ထိုနိမွစ၍ ေအးေမာင္အား မည္သူတစ္ေယာက္မွ် ညဇာဘက္၌ စက္သီးစိ မေခၚ၀့ံဘဲ ဟိကတ္လီသည္။

ယေကေလ့ ေအးေမာင္သည္ စက္သီးစီးျခင္းအတက္ပညာအား ဆက္လက္ၾကိဳးစားလ်က္ဟိသည္။ တရက္နိတြင္ ေက်ာင္းသို. စက္သီးစီလ်က္ ေအးေမာင္ ထြက္လာလီသည္။ သူ၏ ဘ၀င္မ်ားသည္ ရိုးမေတာင္ထက္ ျမင့္လ်က္ဟိျပီး မ်က္ႏွာမွလည္း
ရည္စားဘားက အေျဖရက့ဲသို. ျပံဳးလ်က္ဟိသည္။ စက္သီး ဟန္းဒရြက္(Handle) ကိုလည္း လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္ သတိထားကိုင္လ်က္ အမွတ္(၂) ေက်ာင္းသို. မယင္ မေႏွး အရိွန္ျဖင့္နင္းလာလီသည္။ ဘုရားၾကီးအေက်ာ္ က်ားရုပ္ေက်ာင္းနားအေရာက္တြင္
ကုန္တန္းမွ ရိန္နာသတ္ ဆဗီြ တစ္ဖြဲ. ေအးေမာင္အနားတိုးကတ္လာျပီး စက္သီးစီးလ်က္ ဇိန္တိြနိန္ေသာ ထိုေအးေမာင္ ဒေယာကို ျဖီခ်လိုက္လီသည္။ ဤတြင္ ေအးေမာင္သည္ အခက္အခ့ဲ အၾကီးအက်ယ္တိြလီျပီ။ ဟန္းဒရြက္ကို လက္တစ္ဘက္ကိုင္လ်ွင္
မထိန္းတတ္၍ ေျမာင္းထဲထိုးက်မည္။ ျပီနိန္ေသာ ဒေယာကို လက္တဘက္ျဖင့္ မကိုင္ထားလ်ွင္ လူလယ္ေကာင္၌ တဒံုဖလင္ အရွက္ကြဲႏိုင္သည္။ ဇာပိုင္လုပ္ရဖို.လဲ။ ဒေယာကလည္း တျဖည္းျဖည္းျပီ က်လာလီသည္။ မထူးယာ အရွက္ေတာ့ အကြဲမခံႏိုင္ဟု ေအးေမာင္ဆံုးျဖတ္ခ် ခ်လိုက္သည္။ ျပီးနိန္ေသာ စက္သီးကို ညာဘက္လက္ျဖင့္ ၾကိဳးစားထိန္လ်က္ ျပီရ္ နိန္ေသာ ဒေယာကို ဘယ္ဘက္လက္ျဖင့္ ၾကိဳးစား၀တ္ေလရာ ထင္ထားခသိအတိုင္ စက္သီးကို မထိန္းႏိုင္ဘဲ အနားက လူတစ္ေယာက္ အားရဘားရတိုက္လ်က္
နာလာေၾကာင္း သို. ႏွစ္ေယာက္စလံုး အရိွန္နတ္ လူးက်လီသည္။ ကံေကာင္းေထာင္မ၍ ျခီမက်ိဳးခပါ။ အတိုက္ခံရေသာလူသည္ မွန္ပါဖို.အစား ဖင္တတုန္းႏွင့္ ခီြနိန္ေသာ ေအးေမာင္ကိုၾကည့္လ်က္ သနားသျဖင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို.အေရာက္ ပို.လိုက္ရလီသတည္း။


(ျဖစ္ရပ္မွန္)
ေပ်ာ္ရြင္ကတ္ပါဇီ။

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၂၆၊၀၆၊၀၉

0 comments: